Zvyšování bělosti kaolinu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinové suroviny. Výzkum byl zaměřen na plavení kaolinové suspenze a následné procesy související se zvyšováním indexu bělosti. Zvyšování bělosti kaolinové suroviny probíhalo na principu kyselého loužení. Loužicí byla jsou založeny na bázi kys. sírové, kys. fosforečné, kys. šťavelové a hydrogensiřičitanu sodného. Proces loužení byl ovlivňován teplotou a koncentrací loužicího činidla. Plavené a loužené vzorky kaolinu byly charakterizovány pomocí několika metod. Metodou XRD bylo zjišťováno mineralogické složení a míra uspořádanosti kaolinitu. Pomocí SEM-EDS byla sledována distribuce chromogenních složek. Residua organické hmoty byla stanovena pomocí COD testu a metodou ICP-OES byly sledovány koncentrace chromogenních složek ve výluhu. V poslední řadě byl měřen index bělosti, jehož zvyšování je cílem diplomové práce, pomocí UV-VIS spektrometru s reflektančním nástavcem.
The thesis deals with the issue of increasing the whiteness index of kaolin raw material. The research was focused on floating the kaolin suspension and the subsequent processes related to increasing the whiteness index. Increasing the whiteness of the kaolin raw material took place on the basis of acid leaching. The eluents were based on sulfuric acid, phosphoric acid, oxalic acid and sodium bisulfite. The leaching process was influenced by the temperature and concentration of the leaching agent. Floated and leached kaolin samples were characterized by several methods. The XRD method investigated the mineralogical composition and the kaolinite structure order. The distribution of chromogenic components was monitored by SEM-EDS. Residues of organic matter was determined by COD test and the concentration of chromogenic components in the extract was monitored by the ICP-OES method. Last but not least, the index of whiteness was measured, the increase of which is the aim of the diploma thesis, using a UV-VIS spectrometer with reflective extension.
Description
Citation
BARTOŠÍK, J. Zvyšování bělosti kaolinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Diplomant se ve svém vystoupení věnoval zajímavému tématu bělení kaolinu jakožto cenné suroviny. Prezentace výsledků diplomové práce byla velmi zdařilá a obsahovala velké množství zajímavých výsledků. Otázky oponenta zodpověděl správně a se členy komise diskutoval velmi fundovaně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO