Pokročilé mikroreologické techniky ve výzkumu hydrogelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá využitím techniky fluorescenční korelační spektroskopie pro mikroreologickou charakterizaci hydrogelu v systému hyaluronan-cetyltrimethylamonium bromid. Pro mikroreologické FCS analýzy byly použity fluorescenčně značené částice. V rámci optimalizace metody byla nejdříve na základě analýzy newtonských roztoků glycerolu vybrána nejvhodnější velikost těchto částic. Diskuse byla rovněž zaměřena na vliv změny indexu lomu měřeného roztoku na výsledky analýz. Na základě měření roztoků hyaluronanu bylo následně možné zhodnotit vliv koncentrace a molekulové hmotnosti tohoto biopolymeru na výsledky FCS mikroreologie a porovnat je s výsledky analýz modelových hydrogelů hyaluronanu a CTAB. Na závěr byla diskutována použitelnost a omezení FCS mikroreologie.
This diploma thesis deals with the use of fluorescence correlation spectroscopy technique for microrheological characterization of hydrogel in a system of hyaluronate-cetyltrimethylammonium bromide. Fluorescently labelled particles were used for microrheological FCS analysis. To optimize the method the most appropriate size of particles was chosen on the basis of Newtonian glycerol solutions analysis. Among other things, the discussion was focused on the influence of refractive index change of analysed solutions on analysis results. After hyaluronate solutions analysis it was possible to assess the biopolymer concentration and molecular weight impact on the FCS microrheology results, which could then be compared with analysis results of model hydrogels of hyaluronate and CTAB. Finally, usability and limitations of FCS microrheology have been discussed.
Description
Citation
KÁBRTOVÁ, P. Pokročilé mikroreologické techniky ve výzkumu hydrogelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-07
Defence
Dzik: Bylo by možné tuto techniku použít pro studium hustoty uzlů v chemických gelech? Obruča: šlo by mikroreologické měření použít i pro studium interakcí matrice s testovacími nanočásticemi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO