Transportní procesy v hydrogelech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Náplní této diplomové práce je studium transportních procesů v hydrogelech na bázi huminových kyselin. K tomuto účelu bylo využito metody neustálené difuze v kyvetách, kdy byl zkoumán transport organických barviv, konkrétně methylenové modři a rhodaminu 6G, v agarosovém hydrogelu bez přídavku a s přídavkem jednotlivých standardů huminových kyselin (Leonardite, Elliott Soil, Suwannee River II a Pahokee Peat). Tato metoda je založena na spektrofotometrickém sledování koncentračních změn barviva v prostoru kyvety v čase. Cílem práce bylo prozkoumat vlivy interakcí mezi difundujícím barvivem a příslušným typem gelu na výsledný efektivní difuzní koeficient barviva. Z provedených experimentů vyplývá, že přítomnost huminové kyseliny v hydrogelu značně ovlivňuje transport vybraných barviv.
This master's thesis is focused on study of transport processes in hydrogels based on humic acids. For this purpose is used methods unsteady diffusion in cuvettes, which was studied the transport of organic dyes, specifically methylene blue and rhodamine 6G, in agarose hydrogel without the addition and with the addition of individual standards humic acids (Leonardite, Elliott Soil, Suwannee River II and Pahokee Peat). This method is based on spectrophotometric monitoring of concentration changes of dyes depending on space of the cuvette and on time. The aim of this thesis was to investigate the effects of interactions between diffusing dye and the particular type of gel to the resultant effective diffusion coefficient of dye. The experiments indicate that the presence of humic acid in the hydrogel greatly affects the transport of selected dyes.
Description
Citation
SÁROVÁ, M. Transportní procesy v hydrogelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Veselý: Jak velký byl molární absorpční koeficient použitých barviv? Kozáková: Při jakých vlnových délkách byly absorpce barviv nejvyšší? Pekař: Jaký je princip metod použitých pro výpočet difúzního koeficientu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO