Zkoumání účinku kreatinu v kombinaci s hořčíkem a vitamínem C na výkonost jedince

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Kreatin je dusíkatá organická kyselina, která je tělu vlastní. Cílem práce bylo stanovit optimální dávku kreatinu v kombinaci s vitamínem C a hořčíkem pro respondenty mužského pohlaví, ve věku od 18-26 let. Ti byli rozděleni do dvou skupin lišících se dávkováním kreatinu. Skupina 1 brala menší dávku kreatinu (3 g/den) a skupina 2 větší dávku kreatinu (10 g/den). Hořčík i vitamín C braly obě skupiny po celou dobu výzkumu v konstantní dávce. Účinky významně rozdílné dávky kreatinu v jednotlivých skupinách byly vzájemně porovnány z hlediska výkonosti jedinců v silovém trojboji, antropologických změn a celkové metabolizace přijímaných látek. V silovém trojboji zaznamenala skupina 1 v každé disciplíně silového trojboje vyšší průměrné přírůstky zvednutého závaží, které ovšem na hladině významnosti alfa 0,05 nebyly shledány jako statisticky signifikantní. Antropologické změny byly měřeny pomocí přístroje InBody 160 a diagnostického krejčovského metru. V obou případech zaznamenala skupina 1 lepší výsledky, než skupina 2, které ovšem na hladině významnosti alfa 0,05 nebyly statisticky signifikantní. Celková metabolizace přijímaných doplňků stravy byla zkoumána prostřednictvím analytických metod. Moč každého respondenta byla v průběhu výzkumu pravidelně odebírána a následně analyzována. Stanovení kreatininu, odpadního produktu kreatinu, probíhalo metodou UV-VIS spektrofotometrie tzv. Jaffeho reakcí. Vitamín C byl analyzován technikou RP-HPLC. Hořčík byl stanoven metodou ICP-OES. Skupina 1 zaznamenala po suplementaci kreatinem 3 g denně lehké zvýšení kreatininu v moči, ovšem stále ve fyziologickém rozmezí. Na hladině významnosti alfa 0,05 se nejednalo o statisticky signifikantní rozdíl. Skupina 2 vykazovala zvýšení hodnot již nad fyziologickou mez. V tomto případě se již jednalo o statisticky signifikantní rozdíl. Celkově bylo zjištěno, že suplementace kreatinem 3 g denně zajistí dostatečný příjem kreatinu potřebného k vybudování svalové hmoty, zvýšení energetického metabolismu i celkového fyzického výkonu. Samotná metabolizace probíhá velmi dobře a v rámci fyziologických hodnot.
Creatine is nitrogen-containing organic acid which naturally occurs in the human body. The aim of this work was to determine the optimal dose of creatine in combination with vitamin C and magnesium for male respondents aged 18-26 years. They were divided into two groups differing in the creatine dosage. Group 1 took smaller dose of creatine (3 g per day) and group 2 higher dose of creatine (10 g per day). Both groups took both magnesium and vitamin C at constant doses throughout the study. The effects of significantly different dose of creatine in the individual groups were compared with each other in terms of the performance of individuals in the powerlifting, the anthropological changes and the overal metabolism of the intakes. In all disciplines of powerlifting, group 1 recorded higher average weight gains, which were not found to be statistically significant at a significance level of alpha 0,05. Anthropological changes were measured using the InBody 160 and a diagnostic measuring tape. In both cases, group 1 recorded better results than group 2, but these results were not statistically significant at a significance level of alpha 0,05. The total metabolism of the accepted dietary supplements was investigated through analytical methods. The urine of each respondent was regularly collected and subsequently analyzed during the research. Determination of creatinine, a creatine waste product, was performed by UV-VIS spectrophotometry using the Jaffe reaction. Vitamin C was analyzed by RP-HPLC. Magnesium was determined by the ICP-OES method. After creatine suplemantion of 3 per day, group 1 showed a slight increase in creatinine in the urine, but still in the physiological range. At the significance level alpha 0,05 there was no statistically significant difference. Group 2 showed an increase above the physiological limit which was already a statistically significant difference. Overall, creatine supplementation of 3 g per day has been found as a sufficient intake of creatine needed to build up muscle mass, increase energy metabolism and overall physical performance. The metabolization itself works very well and within the physiological values.
Description
Citation
VLASÁK, J. Zkoumání účinku kreatinu v kombinaci s hořčíkem a vitamínem C na výkonost jedince [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-07
Defence
Diviš: Existuje doporučená denní dávka kreatinu? Lze předpokládat při kombinované suplementaci nějaké synergické efekty? Pekař: Jak byla kontrolována disciplína subjektů? Márová: Jak plánujete šířit povědomí o výsledcích svého výzkumu? Jakou roli v metabolsmu hraje kreatin? Obruča: Kolik bylo účastníku pokusu? Jak se získává kreatin?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO