Termocitlivé polymerní gely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předložená diplomová práce na téma termocitlivé polymerní gely je věnována zejména termocitlivému triblokovému kopolymeru, který je složen z hydrofobního polylaktidu, polyglykolidu a hydrofilního polyethylenglykolu (PLGA-PEG-PLGA). Termocitlivé kopolymery jsou velmi atraktivní pro své fázové přechody sol-gel a gel-suspenze. Vodný roztok tohoto kopolymeru je při laboratorní teplotě ve formě solu, při teplotě lidského těla se z něho stává gel. Termocitlivé kopolymery proto nacházejí uplatnění jako injekčně aplikovatelné nosiče pro cílené dodávání léčiv s jejich řízeným uvolňováním. Nicméně ovlivnění nanostruktury termocitlivého hydrogelu výslednou koncentrací polymeru a teplotou není dosud zcela prostudovaným tématem. V experimentální části bylo pozorováno viskoelastické chování hydrogelů pomocí dynamické reologické analýzy při různých koncentracích a teplotních podmínkách. Také byla stanovena velikost micel ve vodném roztoku kopolymeru a jejich distribuce pomocí techniky dynamického rozptylu světla. Charakterizace vláknitých micel byla doplněna zobrazovací technikou, kryogenní transmisní elektronovou mikroskopií.
The presented thesis on thermosensitive polymer gel is focused especially on a thermosensitive triblock copolymer, which is composed of hydrophobic polylactide, polyglycolid and hydrophilic polyethylene glycol (PLGA-PEG-PLGA). Thermosensitive copolymers are very attractive for their phase sol-gel transitions and gel-suspension transitions. The aqueous solution of this copolymer behaves like a sol at laboratory temperature and like a gel at body temperature. These systems are used as injectable carriers for targeted drug delivery with controlled release. However, the influence of the resulting polymer concentration and temperature on the thermosensitive hydrogel nanostructure was not yet fully studied. In the experimental part, the viscoelastic behavior of hydrogels was observed by dynamic rheological analysis at different polymer concentrations and temperature conditions. The average size and distribution of micelles of triblock copolymer in aqueous solution were measured using dynamic light scattering technique. Characterization of fibrous micelles was complemented by imaging technique, cryogenic transmission electron microscopy.
Description
Citation
PELÁNOVÁ, M. Termocitlivé polymerní gely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Studentka měla vynikající prezentaci výsledků své velmi zajímavé diplomové práce. Prokázala hluboké znalosti zkoumané problematiky i řady použitých experimentálních metod. Dotazy oponenta zodpověděla správně a se členy komise diskutovala na vysoké odborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO