Analýza ocelových přípojů při seismickém zatížení

Abstract
Práce se zabývá analýzou a normovým ověřením ocelových přípojů namáhaných seismickým zatížením. Analýza je založena na základě softwarového řešení a ověření je provedeno dle normových podmínek a vztahů. Práce je členěna do tří částí, které na sebe navazují. První část se zabývá teorií seismického zatížení. Jsou zde popsány obecné poznatky o zemětřesení a způsoby stanovení účinků seismického zatížení na stavební objekty dle EN 1998-1. Ve druhé části práce je proveden návrh a následné posouzení seismicky namáhané vícepodlažní ocelové budovy. Návrh je proveden na základě podmínek stanovených EN 1998-1 a na základě doporučení vyplývajících z výzkumů. Ve třetí části je provedena analýza, ověření a posouzení ocelových přípojů, které jsou obsaženy v konstrukci navržené ve druhé části práce. Na základě analýz jednotlivých přípojů jsou stanovena doporučení a podmínky pro použití a návrh daného typu přípoje.
The thesis deals with the analysis and standard check of structural steel connections subjected to seismic loads. Analysis is based on a software solution and standard check is performed according to standard requirements and formulas. The first part deals with the theory of seismic load. There are described the general knowledges about the earthquake and the method of determining the effects of seismic loading on buildings according to the EN 1998-1. In the second part of the thesis is made design and check seismically loaded multi-storey steel building. Design is based on recommendations of the EN 1998-1 and some recommendations of research. In the third part is the analysis, verification and check of steel joints, which are contained in the structure designed in the second part of the thesis. On the basis results of analyses of indivudual connections are defined recommendations and requirements for the use and design structural steel connections subjected to seismic loads.
Description
Citation
SOTULÁŘ, J. Analýza ocelových přípojů při seismickém zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO