Workshop specifického výzkumu 2016

Workshop specifického výzkumu se konal dne 9. prosince 2016 od 9.30 hodin, v prostorách Fakulty podnikatelské VUT v Brně.
Cílem workshopu bylo seznámit akademickou obec Fakulty podnikatelské s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu.
Počet příspěvků: 14
Rozsah: 111 s.
ISBN: 978-80-214-5472-9

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Spolutvorba hodnoty prostredníctvom zapojenia spotrebiteľa a jej prínos pre spoločnosť
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09) Svobodová, Karolína
  Koncept spolutvorby je zmenou vo vnímaní hodnoty pre zákazníka, so zásadným dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá umožňuje podniku disponovať určitou konkurenčnou výhodou. Z pohľadu zákazníka ide nie len o prijímanie hodnoty, ale na tvorbe hodnoty sa môže aj podieľať. Spoločnosť stojí na strane zriaďovateľa hodnoty, ktorá ponúka hodnotové propozície a spolutvorba hodnoty sa objaví v momente, keď zákazník pozve dpoločnosť do spojenej sféry. Tento článok pojednáva o koncepte hodnoty v marketingu z pohľadu tovaro-dominantnej logiky. Kombinuje zapojenie spotrebiteľa do procesu spolutvorby a paralelne opisuje význam hodnoty pre spoločnosť, ktorá už bola v odbornej literatúre mnohokrát analyzovaná z ekonomického hľadiska, no tento článok prináša pohľad prostredníctvom kvalitatívnych ukazovateľov rozdelených do troch dimenzionálnych štruktúr. Mikro-analytický prístup k vnímanej hodnote, tzv. zoom-in prístup, umožňuje posilniť myšlienku vnímanej hodnoty na trhoch B2B a B2C.
 • Item
  Kompetencie v manažérskej práci
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09) Vraniak, Lukáš
  Employees‘ competencies and their management are currently described very well in worldwide literature. This topic follows the eminent changes, which occurred in management sciences additionally expressed with increasing by the role of competencies and intellectual capital. Intangible assets are really important factor in modern companies and they took a strong position by strategical decision of the top management. Competence as we define it today reflects a combination of potential, abilities to detect and solve the problems. And this is what companies today are looking for and what they consider as more and more important. This study attempts to describe and analyze usage and relationship between competencies and managerial work in the companies. The article describes the main concepts related to competence. It combines the managerial work and its relationship with the competencies and models of competencies. Moreover it describes underlying kinds of intelligence as the primary source of competencies of each person. Article describes the relationship between each components and their connection and influence on the outcome.
 • Item
  Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09) Reková, Eliška
  Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či jednotná kritéria na hodnocení úspěchu. Práce se zaměřuje na podniky „born globals.“ Po důkladné rešerši a analýze vytipovaných společností, předkládá analýzu faktorů úspěchu u společnosti SkyPicker.com s.r.o., nyní pod názvem Kiwi.com, která splňuje definici „born globals.“
 • Item
  Aplikácia VAIC na vybrané podniky IT priemyslu
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09) Vyletelová, Stanislava
  Článok sa zaoberá aplikáciou metódy koeficientu pridanej hodnoty z intelektuálneho kapitálu (Value Added Intellectual Coeficient – VAIC™) na vybrané podniky IT priemyslu pôsobiace na českom trhu. Cieľom článku je charakterizovať metódu VAIC™ a priblížiť algoritmus jej výpočtu. Methodology/methods: Náhodným výberom bolo vybraných päť podnikov. Výhodou aplikovanej metódy je, že vychádza z finančných výkazov, ktoré sú verejne dostupné. Dáta boli získané z portálu justice.cz z výročných správ za obdobie od roku 2012 do roku 2015. Dosiahnuté výsledky boli podrobené faktorovej analýze s cieľom kvantifikovať vplyv čiastkových efektivít na výsledné hodnoty koeficientu. Vzhľadom na cieľ článku je veľkosť vybranej vzorky dostatočná, ale uberá na vierohodnosti záverov, ktoré nie je možné zovšeobecniť.
 • Item
  Vícefaktorové metody stanovení hodnoty podniku
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09) Zapletalová, Klára
  Předložený článek se zabývá metodami oceňování specifického druhu podniků, konkrétně rodinných podniků. Po počátečním uvedení do oblasti oceňování a charakteristik rodinných podniků se zaměřuje na zjištění vlivu těchto charakteristik na určování jejich hodnoty, a to při současném respektování nejen finanční, ale rovněž emoční hodnoty, jejíž existence je typická právě pro tento druh podniků. Methodology/methods: Pro splnění cíle článku byl použit sekundární sběr informací. Autorka po studiu literatury zaměřující se na oblast oceňování podniků a specifické rysy rodinných podniků, mající vliv na ocenění, shrnuje hlavní problémy spojené s oceňováním těchto podniků.