2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 37
 • Item
  Plán prohlídek a údržby draku malého dopravního letounu s využitím moderních přístupů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Koštial, Rostislav; Hlinka, Jiří; Petrásek, Miloslav; Třetina, Karel
  Rychlý vývoj letectví v oblasti malých dopravních letadel (FAR 23/ EASA CS-23) výrazně zvyšuje požadavky na údržbu letadel. Tento rozvoj přináší implementaci způsobů údržby, které byly ještě donedávna výhradně aplikovány v kategorii velkých dopravních letadel (FAR 25/ EASA CS-25). Výrobci letadel postupně ustupují od současné praxe údržby typu HARD TIME a aplikují způsoby údržby závislé na stavu udržovaného objektu. Rozvoj konstrukcí koncepce DAMAGE TOLERANCE proces přejímání údržby založené na skutečném stavu objektu urychluje. Výrobci letadel dále hledají způsoby integrace požadavků na údržbu konstrukcí typu DAMAGE TOLERANCE do procedur plánovaní údržby. Jedním z přístupů, který řeší oba výše uvedené problémy je přístup k údržbě MSG-3, který je dnes standardem u letadel kategorie FAR 25/ EASA CS-25. Jediný problém, který MSG-3 detailně neřeší je otázka vhodných inspekčních metod použitých pro konkrétní část letounu. Tuto otázku lze vyřešit aplikací Vícekriteriálního Hodnocení Variant (VHV) pro inspekční metody konstrukcí letounu.
 • Item
  Návrh sondy vířivých proudů a její aplikace pro zkoušení kompozitních leteckých konstrukcí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Boháčová, Marie; Mazal, Pavel; Hájek, Karel; Kopec, Bernard
  Tato disertační práce se zabývá návrhem snímače vířivých proudů, který umožní nedestruktivní kontrolu leteckých kompozitních konstrukcí, zejména plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP), v oblastech výroby a údržby letadel. Návrh snímače vycházel z analyticko-experimentálního přístupu, přičemž jeho elektrické a mechanické parametry byly optimalizovány k zajištění dobrého poměru užitečného signálu k šumu na šesti kompozitních vzorcích. Tyto vzorky obsahují umělé nespojitosti v podobě různých typů vad, simulující různé druhy poškození leteckých konstrukcí, zejména delaminace či změn tloušťky kompozitních materiálů. Byla realizována experimentální měření, sběr dat a jejich následné vyhodnocení. Výsledkem této práce je funkční snímač vířivých proudů, schopný spolehlivě odhalit poškození uhlíkových kompozitních konstrukcí do hloubky materiálu 3,9 mm.
 • Item
  Využití technologie virtuální reality k monitoringu a vizualizaci vybraných provozních vlastností stroje a jejich analýze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Augste, Jan; Knoflíček, Radek; Mostýn, Vladimír; Szabó, István
  Tato dizertační práce se zabývá studiem využití virtuálních technologií pro analýzu provozních vlastností stroje. Provozními vlastnostmi stroje jsou parametry, které určují použitelnost stroje pro splnění daného úkolu, a to navíc v určeném čase a za daných podmínek. Patří mezi ně parametry, které mohou být změněny na základě požadavku zákazníka, například velikost stolu a nejvyšší otáčky vřetene až po parametry ovlivněné od počátku konstrukčním řešením stroje jako je přesnost polohování nebo hodnota zrychlení v osách nebo spotřeba. V první části jsou stanoveny obecné požadavky na vizualizaci informací a ty jsou následně v kapitole věnující se časovému vizualizačnímu protokolu experimentálně ověřeny. Tato práce prezentuje původní experimenty za účelem stanovení základních požadavků pro vizualizace měřené veličiny, v tomto případě posuvové rychlosti. Ověřením použitelnosti při zobrazení těchto vlastností na podkladových datech zobrazující změnu polohy stroje je potvrzena platnost čtyř základních požadavků pro visuální práci s daty s využitím imerzní virtuální reality. Hlubší poznání práce s vizualizacemi datových soborů umožní analyzovat komplikovanější souvislosti v rámci delšího časového úseku, vyšší transparentnost a jednoznačnější výstupy analýz.
 • Item
  Metoda pro simulaci energetické náročnosti výrobních strojů v etapě vývoje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Tůma, Jiří; Blecha, Petr; Demeč, Peter; Suchánek, Rostislav
  Disertační práce je zaměřena na návrh metody pro simulaci energetické náročnosti obráběcího stroje v provozu ve fázi jeho vývoje. Pro návrh metody jsou východiskem poznatky získané z rešeršní práce z oblastí vědy a průmyslu. Metoda samotná je tvořena pěti na sebe navazujícími kroky, které je třeba realizovat v náležitém pořadí tak, aby bylo možné vytvořit relevantní energetický profil obráběcího stroje. Výstupem navržené metody jsou simulovaná data poskytující průběh spotřebované energie a potřebného výkonu, které jsou závislé na čase. Výstupní data jsou získána na základě simulace řízení obráběcího stroje podle G-kódu, který je pro simulaci interpretován do podoby matrice překladačem. Matrice obsahuje potřebná data pro řízení, jako jsou požadované koncové body nástroje, a požadované posuvové rychlosti, ke kterým je přiřazen časový údaj. G-kód je tedy částečně časově parametrizován. To je následně prostřednictvím matematického modelu pohonných mechanismů kompletně časově parametrizováno a dále díky součinnosti softwaru pro řízení pohonných mechanismů (Matlab Simulink) a softwaru pro fyzikální simulace (MSC Adams) zpracováno do podoby výstupních dat. Jako vstupní parametr simulace je užit koeficient sloužící jako násobitel normálové síly u pohonných mechanismů, který je funkcí posuvové rychlosti. Ztrátová funkce je získána experimentálně. V rámci disertační práce byly provedeny dva experimenty sloužící k verifikaci navržené metody. U každého experimentu je postupováno dle navržené metody a součástí je porovnání simulace s naměřenými daty při různých provozních režimech. Navržená metoda, popsaná v disertační práci, umožňuje konstruktérům sumarizovat energetickou náročnost navrhovaného stroje ještě před jeho výrobou. Při správné interpretaci mohou výsledky metody sloužit jako podklad k zlepšení energetického profilu a tím ke zvýšení energetické účinnosti obráběcího stroje.
 • Item
  Analýza interakcí v odpadovém hospodářství
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Szásziová, Lenka; Stehlík, Petr; Hájek, Jiří; Hrabec,, Dušan
  Dizertační práce se zabývá aplikací simulačních, prognostických a optimalizačních metod v oblasti odpadového hospodářství. V úvodu práce je popsán současný stav a výhled v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Následující kapitola se zabývá analýzou dostupné datové základny v oblasti odpadového hospodářství v ČR, se zaměřením na její specifika a problémy, jako je např. rozdílná dostupnost prostorově a hierarchicky uspořádaných, nestejnorodých vstupních dat. Jádrem práce je pak výpočtový nástroj, pojmenovaný Justine, který představuje bilanční systém, zajišťující soulad hodnot pro jednotková a agregovaná data, z pohledu jejich složení a distribuce ve sledovaném území a čase. Vývoj nástroje byl motivován nutností predikovat produkci a složení jednotlivých typů odpadu. Aplikace konceptu je ukázána na třech případových studiích, se zaměřením na prognózu produkce nebezpečného odpadu, prognózu produkce a složení směsného komunálního odpadu a složek separovaného sběru komunálního odpadu a odhadu potenciálu spalitelných odpadů pro energetické využití v ČR. Výstupy z výpočtového nástroje představují cenné vstupy pro související optimalizační modely zpracovatelských řetězců, které jsou využívány např. pro navrhování nových zařízení pro nakládání s odpady.