2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 38
 • Item
  Optimalizace scintilačního detektoru pro detekci nízkoenegiových signálních elektronů v elektronové mikroskopii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Kadlec, Jaromír; Uruba, Václav
  Dizertační práce se zabývá optimalizací scintilačního detektoru pro účinnou detekci nízkoenergiových signálních elektronů v komoře vzorku rastrovacího elektronového mikroskopu. Řešení vycházelo ze studia mechanismů ztrát energie signálních elektronů během jejich interakce s vodivou vrstvou a scintilátorem, které je možné studovat pomocí simulací založených na stochastické metodě Monte Carlo. Na základě testovacích simulací a srovnání jejich výsledků s dostupnými experimentálními daty byl vybrán vhodný Monte Carlo software. Následně byly kvantifikovány ztráty energie signálních elektronů rozdílných energií při jejich průchodu konkrétními vodivými vrstvami na povrchu scintilátorů a během jejich interakce se scintilátory. Výsledky simulací umožnily definovat kritéria pro optimalizaci vodivých vrstev, které byly následně naneseny na scintilátory a experimentálně měřeny ve scintilačním detektoru rastrovacího elektronového mikroskopu. Tato měření umožnila verifikovat výsledky simulací a poskytla řadu nových informací o vlivu materiálu a tloušťky vodivých vrstev, v kombinaci s materiálem scintilátoru a světlovodu. Zvýšení detekční účinnosti scintilačního detektoru s optimalizovanými vodivými vrstvami, schopného detekovat nízkoenergiové signálních elektrony, bylo experimentálně prokázáno.
 • Item
  Předcertifikační testy elektromagnetické odolnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Růžek, Václav; Dřínovský, Jiří; Polívka, Milan; Soldán, Josef
  Disertační práce pojednává o aspektech předcertifikačních testů elektromagnetické odolnosti v automobilovém průmyslu. Práce analyzuje používanou zkušební metodiku a zmiňuje, že standardizované testy elektromagnetické odolnosti prováděné certifikovanými zkušebnami jsou finančně velmi nákladné a představují značnou časovou zátěž při vývoji vozidla. Práce proto navrhuje inovativní způsoby, jakými lze certifikační testy při přijatelné míře nejistoty nahradit. Jako klíčové se z hledisky úspory času jeví zejména metody založené na numerických simulacích dané problematiky a modifikovaných zkušebních procedurách při expozici vozidla elektromagnetickým polem. Jednotlivé navrhované metody jsou podrobně prozkoumány a jejich vypovídací schopnost podpořena řadou experimentů. Výsledky dosažené pomocí předcertifikačních metod jsou objektivně porovnány pomocí metody FSV s výsledky certifikačních měření. Práce tak přináší návrh ucelené zkušební metodiky včetně diskuze rizik a nejistot s touto problematikou spojených.
 • Item
  Multiplatformní komunikace v přístupových sítích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Novotný, Bohumil; Škorpil, Vladislav; Sýkora, Jiří; Křepelka, Václav
  Dizertační práce se zabývá výzkumem zaměřeným na detekce poruchy v bezdrátové přístupové síti pomocí distribuovaných stochastických algoritmů. Byla navržena a simulována nová metoda detekce poruchy na základě algoritmu push-sum. V rámci plnění cílů práce byla komparována statistická kredibilita reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum a vliv ztráty zprávy během výpočtu na robustnost systému uvedený protokol využívající. Na základě získaných poznatků byla prokázána schopnost navržené metody matematicky odvodit odchylky od reálného průměru hodnot v zadané topologii, a tím byla prokázána či vyvrácena existence abnormality v síti.
 • Item
  Využití znalostních systémů a bází pro výběr a hodnocení domovních elektroinstalací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Haluza, Miroslav; Toman, Petr; Martínek, Zbyněk; Gurecký, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití sofistikovaných metod výběru technického i ekonomického řešení elektroinstalace nejenom na základě ceny, ale také na základě mnoha dalších kritérií jako jsou například komfort, servis, životnost atd. Těžištěm práce je pojednání o elektroinstalačních systémech z globálního hlediska, kde pro objektivní hodnocení a výběr vhodného systému elektroinstalace již není možné použít běžné přístupy, vzhledem k rozsáhlosti takových systémů a jejich vzájemným vazbám. Ve čtvrté kapitole jsou sepsány informace ohledně spotřeby elektrické energie jak celkové, tak pro domácnosti. V této kapitole je také uvedena predikce spotřeby zejména domácností na následující období a následně uveden přehled možných opatření pro snížení spotřeby elektrické energie v domácnostech a rodinných domech. V další části práce jsou řešeny znalostní, resp. expertní systémy pro využití v elektrotechnice a zejména pro využití jako vhodného nástroje pro výběr a zhodnocení elektroinstalace pro rodinné domy. Výsledek této práce tedy poskytuje možné řešení elektroinstalace, se zaměřením na instalace systémové, pro rodinné domy a obytné budovy z technického i ekonomického hlediska za využití inovativních přístupů. Výsledkem práce je však zejména vytvoření základu znalostní báze a využití této báze jako podklad pro znalostní, resp. expertní systém pro hodnocení technického řešení elektroinstalace, jehož součásti by byla i funkce zpětné vazby o účelnosti řešení, užitné hodnotě, ceně atd.
 • Item
  Alternativní způsoby analýzy strukturálních změn svalové tkáně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kaspar, Pavel; Grmela, Lubomír; Hrabovský, Miroslav; Adam, Vojtěch
  Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především pak v konzumním mase, drtivá většina z nich se zaměřuje na jeden konkrétní proces a vyžaduje komplikované postupy a drahé přístroje. Předmětem prezentovaného výzkumu není tedy nalézt metody přesnější a specifičtější, než jsou ty již exitující, ale raději zvolit alternativní přístup k problematice. Součástí je pak i snaha najít možnosti jak obejít technologické nároky moderních postupů a přitom se přiblížit co nejvíce jejich informačnímu přínosu. Za tímto účelem je potřeba mít dostatečné teoretické znalosti a experimentální zkušenosti především v oboru fyziky, optiky a postupů měření, ale také široké povědomí o problematice biologických tkání a procesů v nich probíhajících. Na základě získaných informací a pochopení pochodů ve svalové tkáni jsou navrhnuty a testovány tři rozdílné přístupy. Vytvořené metody pracují s fotony v transmisním i reflexním uspořádání. Pomocí pozorování změn absorpce, rozptylu a polarizace světla po interakci se vzorkem svalové tkáně jsou posouzeny jeho další optické vlastnosti především index lomu a optická anizotropie. Identifikace změn optických vlastností vzorků za různých podmínek umožňuje společně se simulací Monte Carlo posoudit rozdíly mezi vzorky čerstvými, starými, sušenými a jednou či dvakrát zmraženými a rozmraženými.