Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, které jsou využívány pro zajištění stoje. Dále se práce věnuje posturální stabilitě, nožní klenbě a souvisejícím biomechanickým pojmům. Následně je rozebrán princip elektromyografu a dynamického chodníku. Další kapitola je věnována praktické části a obsahuje popis měření a jeho protokol. Dále se práce zaobírá popsáním zpracování dat nejprve z elektromyografu a pak z dynamického chodníku. V poslední části jsou parametry získané z těchto přístrojů porovnány a jsou zde také vyhodnoceny dílčí parametry pro elektromyograf i pro dynamický chodník.
The bachelor work is focused on the distribution of pressure forces in the area of the foot with support from electromyography. Part of the work deals with the physiology of leg muscles and where the groups of muscles responsible for standing are defined. After that the thesis focuses on postural stability, the foot vault and biomechanical parameters. Additionally, there's the defining of the principles of electromyography and dynamic pavement. Furthermore, the thesis focused on describing how the data is processed, first from elektromyograph and then from dynamic pavement. Finally, there are outcomes from these devices, which are compared and evaluated,there are also partial parameters for electromyography and for the dynamic pavement.
Description
Citation
SEMERÁKOVÁ, N. Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-08-30
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc Schwarz položil otázku Jak se projeví únava v signálu EMG a ve výkonovém spektru? Co jste se naučila během bakalářské práce? Doc. Kolář položil otázku Jak jste počítala průměr a medián spektra? Ing. Maděránková položila doplňující otázku Proč jste používala průměr napravo? V čem je lepší než průměr nalevo? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO