Analýza vlivu stavby dřeva na mikroskopické úrovni na pevnostní parametry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zaměřuje na bližší zkoumání mikrostruktury dřeva a vztahu mezi mikroskopickými a mechanickými vlastnostmi dřeva. Hlavním bodem praktické části je měření úhlu mikrofibril (MFA) v S2 vrstvě buněčné stěny. Tato vrstva zaujímá více než 80 % celkové tloušťky buněčné stěny, a tak má největší vliv na mechanické vlastnosti dřevní buňky. Hodnoty MFA stejně jako hodnoty objemové hmotnosti vykazují silnou závislost na modulu pružnosti v podélném směru, stejně tak na hodnotách sesychání. Teoretická část zahrnuje metody měření MFA, variace MFA, vlastnosti dřeva odvíjející se od MFA a také stanovení mechanických vlastností buněčné stěny dřeva pomocí nanoindentace.
This work focuses on a closer examination of the microstructure of wood and the relationship between microscopic and mechanical properties of wood. The main point of the practical part of this study is a measurement of microfibril angle (MFA) in the S2 layer of a wood cell wall. This layer occupies more than 80 % of the total thickness of the cell wall and thus has the greatest influence on the mechanical properties of the wood cells. MFA values as well as values of bulk density show a strong dependence on the modulus of elasticity in the longitudinal direction, as well as on the values of shrinkage. The theoretical part involves methods for measuring MFA, variations of MFA, wood properties evolving from the MFA and also mechanical properties of wood cell walls measured by nanoindentation.
Description
Citation
MARTINEK, R. Analýza vlivu stavby dřeva na mikroskopické úrovni na pevnostní parametry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO