Účinky obhospodařování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchové vrstvy půdy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci se hodnotí vliv různého zpracování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchových vrstev půdy. Experimentální výzkum probíhal v blízkosti obce Šakvice na dvou vybraných plochách, které byly zpracované klasickým způsobem, tj. s orbou. Na jednu ze sledovaných ploch byla aplikována podpůrná látka PRP SOL. Neporušené vzorky půdy byly odebírány ve třech hloubkách půdy: 0,1, 0,2 a 0,3 m. Odběry byly prováděny 13. 5. 2009 a 10. 9. 2009 ve vegetačním období pěstované plodiny. Vybrané fyzikální parametry půdy, tj. objemová hmotnost půdy, pórovitost, rozdělení pórů, momentální obsah vody a vzduchu byly stanoveny standardními analytickými metodami. Výsledky jednoletého výzkumu neprokázaly výrazný vliv podpůrné látky PRP SOL na fyzikální kvalitu podpovrchových vrstev půdy na sledované ploše.
The thesis deals with the influence of soil cultivation on physical quality of the subsurface soil layers (horizons). The experimental research has been conducted nearby Šakvice on two different areas which were both cultivated in an ordinary way, e.g. by tillage. One of the two areas was exposed to PRP SOL subsidiary substance. Undisturbed soil samples were drawn in three different soil depths: 0,1, 0,2 and 0,3 m. Samples were drawn on May 13, 2009 and September 9, 2009 during the vegetation period of the grown crop. The selected physical properties of the soil, e.g. the specific gravity of the soil, porosity, poruses division, actual presence of moisture and air, were assessed using standard analytical methods. The results of a one-year research did not give evidence of a strong effect of the PRP SOL subsidiary substance on the physical quality of the subsurface soil layers.
Description
Citation
KOMÁRKOVÁ, M. Účinky obhospodařování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchové vrstvy půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO