Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ovlivňující parametry čerpadla. Práce se blíže zabývá kalovými čerpadly a jejich porovnáním. Pro přehlednost se v práci nachází tabulka s kalovými oběžnými koly. V práci jsou porovnány kanálové, vírové, šroubové a další oběžná kola. Toto srovnání je uvedeno v tabulce s oběžnými koly. Jsou zde také popsány způsoby měření parametrů čerpadel, uvedené postupy zkoušek a schémata daných zkoušek. V praktické části je blíže popsán test ucpání. Test byl proveden na kanálovém čerpadle. Průběh a výsledek testu je v zmíněn v práci.
The aim of the bachelor thesis is to determine the parameters of sludge pumps. In the first part of the thesis is processed by a general search of pumps and their basic division. There are described properties of individual pumps. There are mentioned the reasons influencing parameters of the pump. This study is more closely engaged with sludge pumps and their comparison. For review, in the thesis is chart with sludge impellers. In this work are compares channel, vortex, screw and other impellers. This comparison is shown in chart of impellers. There are also described methods of measuring the parameters of the pumps, mentioned test procedures and diagrams of experiments. The practical part is described clogging test. The experiment was conducted on a channel pump. The process and result of the experiment is mentioned in thesis.
Description
Citation
KUZMOVÁ, B. Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO