Adelheid chov koní

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby chovu koní Adelheid ve Vrchní Orlici. Obec Vrchní Orlice spadá do katastrálního území Bartošovice v Orlických horách. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky kladené pro chov a výcvik koní. Pozemek pro výstavbu objektu se nachází mimo zástavbu obce nicméně v chráněné krajinné oblasti Orlických hor, a výsledný návrh tak musí respektovat podmínky kladené touto oblastí. Tvar a dispozice navrhované stavby vznikl v ateliéru zemědělských staveb v druhém ročníku. Poté, co bylo toto téma vybráno pro komplexní projekt a bakalářskou práci, bylo nutno učinit jisté dispoziční, hmotové i materiálové změny. Princip návrhu spočívá v rozdělení navrhované stavby na dvě části. První z nich byla zadána dle požadavků investora jako krytá jízdárna o velikosti 20x40m. Druhý objekt by měl umožnit ustájení 10 koní se všemi potřebnými provozy a hygienickým zázemím pro návštěvníky. Nejvýznamnějším požadavkem při navrhování bylo vytvoření funkčního celku i při značném převýšení terénu parcely, pro niž je tento projekt plánován, a přitom příliš nenarušovat ráz krajiny.
This bachelor’s thesis presents a solution of Adelheid stable situated in Vrchní Orlice, Czech Republic. Village Vrchní Orlice is situated in Bartošovice area in Orlic mountains. The aim of this work is to find a suitable architectural and urban design that would meet the requirements for horse breeding. The plot for the facility is located outside the inhabited area of the village but in a protected area of Orlické hory and the proposal must therefore respect rules and conditions set by this area. Shape and layout of the proposed construction was created in the second year of my studies as a part of the studio of farm buildings course. After the topic was selected for a complex project and bachelor thesis, it was necessary to make some changes in its layout, mass and material. The principle of the proposal was in separation of the designed construction into two parts. The first part was requested by the investor to be an indoor riding arena of size of 20x40m. The second part should allow housing of 10 horses with all necessary conveniences and sanitary facilities for visitors The most important requirement of the design was to create a functional unit considering the significant elevation differences of the terrain of the parcel where the project is planned while not disturbing too much the landscape.
Description
Citation
DVOŘÁKOVÁ, Š. Adelheid chov koní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO