2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 684
 • Item
  Vliv zainvestovanosti pozemků na jejich obchodovatelnost
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Skřivánek, Tomáš; Staněk, Roman; Bejšovec, Jaroslav
  TATO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPISUJE POJMY A ZÁKONY SPOJENÉ SE STAVEBNÍMI POZEMKY A JEJICH OBCHODOVATELNOSTÍ. PRAKTICKÁ ČÁST JE ZAMĚŘENA NA TRH S NEMOVITOSTI, KTERÝ JE PODROBNĚ ANALYZOVÁN. POTÉ JSOU PROVEDENY TŘI SITUAČNÍ ANALÝZY V OKOLÍ MĚSTA PARDUBICE A JSOU NÁSLEDNĚ VYHODNOCENY.
 • Item
  Studie hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kiszová, Radka; Hyánková, Eva; Kriška-Dunajský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění. Práce je z části koncipována jako literární rešerše v oblasti čištění a znovu využití dešťových a odpadních vod z rodinného domu. Jsou zde rozebrány zdroje odpadních vod, jejich dělení, způsoby čištění a možnosti opětovného využití. U čištění odpadních vod je hlavní pozornost zaměřena na systém čištění pomocí kořenové čistírny. Druhou částí práce je studie komplexního řešení hospodaření s vodou v konkrétním objektu rodinného domu. Je zde zpracován výpočet množství odpadních vod z domácnosti při počtu 5 ekvivalentních obyvatel, návrh jejich čištění a akumulace a výpočet předpokládaného množství zachycených dešťových vod. Pro vyčištěné odpadní vody a pro vody dešťové je navržena společná akumulace a následné využití v domácnosti pro splachování a praní a na zahradě pro závlahu.
 • Item
  Zaměření výukového bodového pole v Björnsonově sadu v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Andraško, Matúš; Machotka, Radovan; Vondrák, Jiří
  Bakalárska práca sa zaoberá polohovým a výškovým bodovým poľom, ktoré bolo zrealizované na výuku ústavu geodézie stavebnej fakulty VUT v Brne. Toto bodové pole bolo zamerané len metódou GNSS, čo ale stačilo pre jeho účel. Mojou úlohou bolo dané bodové pole spresniť kombináciou vhodných terestrických a družicových metód. Následne vyhotoviť dokumentáciu, ktorá sa skladá z tabuliek so súradnicami v polohovom systéme S-JTSK a výšok vo výškovom systéme Bpv, geodetických údajov a prehľadného náčrtu bodového poľa.
 • Item
  Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Šmaus, Petr; Dumbrovský, Miroslav; Sobotková, Veronika
  Cílem práce bylo navrhnout v zájmové lokalitě adaptační opatření, které by eliminovalo klimatické sucho. Dále byla v práci u navržených adaptačních opatření posouzena jejich účinnost a provedeno zhodnocení nad jejich navržením. Součástí a přínosem práce je rovněž informovat o problémech spojených s klimatickým suchem, nalezení jejich příčin a následných řešení.
 • Item
  Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Lukeš, Michal; Kuruc, Michal; Foral, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. Práce popisuje vybudování a zaměření sítě měřických stanovisek, polohopisná a výškopisná měření v lokalitě a vyhotovení účelové mapy lokality v měřítku 1:500 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.