Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na problematiku vytváření fotografií s velkou hloubkou ostrosti, které jsou vytvářeny na elektronicky řízeném optickém mikroskopu s fotografickým přístrojem. Modul Arduino s mikrokontrolérem řady ATMega (Atmel Corporation), který byl vybrán pro řízení ovládacího zařízení, byl podrobněji popsán v další části práce. Práce zahrnuje návrh a realizaci řídicí jednotky, která automatizuje proces pořizování digitálních fotografií z mikroskopu. Řídicí jednotka obsahuje modul Arduino s procesorem ATMega328, který ovládá krokový motor připojený na ostření mikroskopu JENAVERT (Carl Zeiss). Zařízení komunikuje s uživatelem pomocí tlačítek a LCD displeje.
The aim of bachelor thesis was to focus on the issue of creating photos with great depth of field, which are developed on an electronically controlled optical microscope with photographic equipment. Arduino module with a series ATMega (Atmel Corporation) microcontroller, that was selected for management control device has been described in detail in the next section. Work includes the design and implementation of the control unit, which automates the process of capturing digital images from the microscope. The control unit contains a module Arduino with ATmega328 processor, which controls the stepper motor connected to focus of the JENAVERT microscope (Carl Zeiss). Device communicates with the user by buttons and LCD display.
Description
Citation
FLEK, P. Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě od oponenta: 1) Zajímavým tématem by bylo automatické zpracování jednotlivých snímků do podoby finálního obrazu s velkou hloubkou zaostření (včetně přenosu dat z fotoaparátu). Zabýval jste se touto myšlenkou? Nastiňte komplikace, které by s tímto úkolem byly spojeny. 2) Pokuste se nastínit problematiku návrhu algoritmu, který by dle daného vzorku automaticky stanovil počet kroků (snímků) např. podle zvětšení objektivu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO