Analýza požadavků oceňovacích standardů RICS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování majetku, je zaměřena na požadavky mezinárodních oceňovacích předpisů RICS. Motivací pro její vypracování je stále větší používání standardů RICS při oceňování v České republice. Ty však nejsou zatím přeloženy do češtiny, navíc jsou požadavky v nich uvedené rozptýleny do několika kapitol. Cílem práce je analýza požadavků standardů RICS z hlediska jejich implementace při vypracování znaleckého posudku dle českých legislativních zásad. Analýza je provedena strukturovaně s využitím systémového pojetí a je uplatněna na tyto prvky znalecké soustavy: osobu znalce, znaleckou činnost a znalecký posudek. Jednotlivé prvky jsou pak ještě dále strukturovány. Závěry práce jsou nakonec aplikovány při vzorovém ocenění nemovitosti v České republice. Výsledkem je tak vzorový znalecký posudek, který odpovídá právním předpisům České republiky, tak je i v souladu se standardy RICS.
This diploma thesis is about the valuation of property, it is focused to requirements of international valuation standards RICS. The motivation of this thesis is popularization of using RICS standards in Czech Republic. These standards have not been translated to Czech language yet. Requirements of these standards are dispersed to many chapters in these standards. The aim of this thesis is analysis of RICS standards and their implication to valuation report according to Czech law. Analysis is made with structured approach with using systematic concept. Analysis refers to valuer, valuation process and valuation report. These objects are structured again. The results are implicated to valuation report according to Czech law and compliance to RICS standards too.
Description
Citation
JACHAN, T. Analýza požadavků oceňovacích standardů RICS a jejich aplikace v posudku o ocenění majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2011-11-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO