2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 439
 • Item
  Odlišení pozadí a pohybujících se objektů ve videosekvenci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Komůrková, Lucia; Rajmic, Pavel; Veselý, Vítězslav
  Diplomová práca sa zaoberá odlíšením pozadia a pohybujúcich sa objektov vo videozázname. Videozáznam môžeme reprezentovať ako sériu snímok a každú snímku ako nízkohodnostnú štruktúru-maticu. Táto práca popisuje riedke reprezentácie signálov a robustnú analýzu hlavných komponentov. Ďalej predstavuje a implementuje algoritmymodely pre rekontrukciu reálneho videozáznamu.
 • Item
  Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Božek, Alexandr; Blecha, Petr; Prostredník, Daniel
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán stav vědy a techniky v oblasti procesního řízení a následně je popsán životní cyklus obráběcího stroje, s důrazem na vývoj stroje, spolu s požadavky a doporučeními ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky. V druhé části je provedena rešerše v oblasti legislativních požadavků na bezpečnost stroje a na ekodesign stroje do vývoje. V praktické části je provedena analýza hlavních procesů firmy TOS KUŘIM – OS, a.s., a to s důrazem na procesy v oblasti bezpečnosti a ekodesignu. Následně jsou navržena zlepšení procesů, do nichž jsou aplikovány subprocesy na stanovení a ověřování bezpečnosti. Do procesů je aplikován subproces umožňující produkci strojů plnících požadavky ekodesignu. Diplomová práce má tak praktický přínos v zavedení automatizovaného subprocesu stanovení a ověření bezpečnostních požadavků a zavedení subprocesu vývoje produktu v rámci budoucích požadavků ekodesignu na produkty firmy TOS KUŘIM – OS, a.s.
 • Item
  Technické vylepšení obráběcího stroje NAKAMURA – TOME
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Novák, Tomáš; Novotný, Lubomír; Učeň, Oldřich
  Předmětem diplomové práce je návrh technického vylepšení vybraných konstrukčních skupin CNC soustružnického stroje. Konstrukční skupiny jsou vybrány na základě praktických poznatků uživatele a autora z provozu stroje. Ke každé z vybraných skupin je zpracován popis funkce, současný stav konstrukčního řešení a popis problémového chování. Následuje návrh řešení daných problémů se zohledněním více možných variant, zahrnující i ekonomické zhodnocení vybraného řešení.
 • Item
  Analýza přesnosti výroby lamel formy pneumatiky vyráběných SLM technologií
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Tomeš, Jan; Koutný, Daniel; Rapant, Martin
  Práce se zprvu věnuje analýze a hodnocení stávající výroby lamel na dvou SLM zařízeních PXL a M2 Cusing, firem Phenix Systems a Concept Laser. Vzorky z obou strojů prošly stejným výrobním procesem a stejným procesem měření a vyhodnocení tak, aby mohlo proběhnout porovnání mezi jednotlivými stroji. Na vzorcích se porovnává geometrická přesnost, drsnost povrchu, mechanické vlastnosti a materiálová struktura. Pro lamely bylo nutné vytvořit digitální metodiku hodnocení geometrie. V další části práce jsou na základě rešerše zvoleny procesní parametry a je analyzován jejich vliv na strukturu povrchu lamel.
 • Item
  Konstrukce brzdičky příze s mechanickým přidržováním stroje Air-Jet
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Jíša, Martin; Knoflíček, Radek; Sloupenský,, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá popisem metod zpracování textilních vláken do příze, a dále jednotlivými stupni výrobní linky s podrobnějším zaměřením na způsoby dopřádání, především na strojích firmy Rieter AG ve Švýcarském Winterthuru s dceřinou společností v Ústí nad Orlicí. Práce zároveň popisuje používané materiály a jejich vlastnosti ve vztahu k výrobním a zpracujícím strojům. Následně je provedena analýza současného řešení brzdičky příze pro obslužný automat, její výhody a nevýhody, spolu se stanovením požadavků na nové řešení. Byl vytvořen návrh konstrukčního řešení nové brzdičky příze s mechanickým přidržováním, umístěné na každé spřádací jednotce v několika konceptech a návrhových schématech. Po výběru nejvhodnější varianty s ohledem na výrobní náklady, spotřebu energie při provozu stroje a při cyklu brzdění byla tato varianta vyrobena, sestavena a testována v laboratoři na referenčních textilních materiálech. V závěru práce je provedeno hodnocení celého řešení a navržen další postup v testování nejen v laboratoři ale i pro případné použití na strojích instalovaných v přádelnách zákazníků společnosti Rieter.