Modelování organických elektrochemických tranzistorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení potenciálu v tranzistoru bylo modelováno pomocí metody konečných prvků a ze získaných výsledků bylo určeno rozložení intenzity elektrického pole a proudového pole. Následně bylo provedeno kontrolní mapování potenciálového pole v reálném systému hliníkových elektrod, ponořených do vody. V práci je uveden model elektrického pole OECT s dosud neobvyklým kruhovým uspořádáním. Model musel být z důvodu nedostatečné výpočetní kapacity značně zjednodušen. Výsledky kontrolního experimentu souhlasí s vypočítanými hodnotami i přes značné zjednodušení. Odchylky výstupní charakteristiky modelu od výsledků reálného OECT byly způsobeny zjednodušením modelu oproti skutečnosti.
The topic of this work is the making of a virtual model of a circular organic electrochemical transistor (OECT) and its electric field, and comparison of the computed results to a real system of rotationally symmetrical electrodes. The electric potential field in the transistor was modelled using the finite element method and the electric field and current field were determined using the results. Later, the electric potential field was mapped in a real system of aluminium electrodes, submerged in water. The electric field model of an unusually configured circular OECT is presented in this work. Due to insufficient computing capacity, the model had to be significantly simplified. The computed results agree with the experimentally determined potential field despite the simplification. The deviations of the model output characteristic from real OECT characteristic were caused by simplifying the model in respect to reality.
Description
Citation
TRUKSA, J. Modelování organických elektrochemických tranzistorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student prezentoval ve svém vystoupení výsledky své bakalářské práce, a to způsobem, který byl velmi jasný a srozumitelný. Rozsah práce i její obsah byly velmi dobré a odpovědi na otázky oponenta i členů komise byly úplné a správné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO