Hodnocení vlastností vápenných malt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na základe porovnania ich správania pri skúškach charakteristických vlastností a odolnosti. Sledované vlastnosti ako doba tuhnutia, pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu za ohybu, mrazuvzdornosť, reaktivita, obsah voľného vápna a strata hmotnosti žíhaním poukazujú na využiteľnosť danej malty v rôznych podmienkach exteriéru alebo interiéru. Výsledky jednotlivých skúšok sú ďalej spracovávané a vyhodnocované.
This bachelor thesis deals with evaluation of properties of lime mortars and their application in field of restoration and preservation of cultural heritage. The aim of this works is to compile evaluation line of different types of lime mortars based on comparison of their behavior during testing of their characteristic properties and resistance. Studied properties like setting time, compressive strength, tensile strength in bending, frost resistance, reactivity, content of free lime, loss of mass on ignition, point to applicability of given mortar in different interior or exterior conditions. The results of individual tests are further processed and evaluated.
Description
Citation
BABÍKOVÁ, B. Hodnocení vlastností vápenných malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky jasně a srozumitelně. Grafické prostředky použité v prezentaci odpovídaly požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FCH VUT. Dotazy oponenta zodpověděla dobře, v diskuzi se členy komise projevila přiměřenou znalost zpracované problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO