Charakterizace vybraného typu mléčného „bio“ výrobku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením kefíru. Konkrétně jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech kefíru vyrobeného stejným způsobem z různých druhů mléka. Teoretická část pojednává o kefíru, jeho charakteristikách, složení a výrobě za použití kefírových zrn. V experimentální části jsou na základě senzorického hodnocení srovnány čtyři vzorky kefíru. K senzorickému hodnocení byli přizváni především studenti Fakulty chemické VUT v Brně, tedy hodnotitelé bez speciálního proškolení. Výsledky hodnocení by tedy mohly blíže odrážet názory běžného spotřebitele. Vzorky kefíru byly podrobeny senzorickému hodnocení pořadovou zkouškou a příjemnost vybraných vlastností (vzhled, barva, konzistence, vůně a chuť) byla hodnocena pomocí sedmibodové stupnice. Dále byla za pomoci sedmibodové stupnice hodnocena celková přijatelnost. Výsledky hodnocení byly statisticky zpracovány a graficky vyhodnoceny.
This bachelor thesis deals with the sensory evaluation of kefir. Specifically the differences in the sensory properties of kefir produced using the same method from various types of milk were observed. The theoretical part was focused on kefir, its characteristics, composition and production using kefir grains. The experimental part deals with the comparison of four kefir samples based on sensory evaluation. The evaluation was made by the students from Faculty of Chemistry BUT, the untrained assessors. Therefore the evaluation results may be closely reflecting the opinions of common consumers. The samples of kefir were subjected to sensory evaluation by the ranking test and the pleasantness of chosen properties (appearance, colour, texture, odour and taste) was evaluated using a seven-point scale, as well as the overal acceptability of samples. The results were statistically processed and graphically evaluated.
Description
Citation
HANYCHOVÁ, S. Charakterizace vybraného typu mléčného „bio“ výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Způsob a doba fermentace, množství zrn ? MB stabilita kefírových zrn ? doc. Španová: MB složení výrobku ? doc. Obruča: Regenerace kefírových zrn ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO