Dynamická analýza vybraných bicích mechanizmů palných zbraní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaobírá dynamickou analýzou bicích mechanizmů různých typů palných zbraní. V rešeršní části se pojednává o problematice palných zbraní a střeliva. Dále je uvedeno základní dělení zbraňových mechanizmů a podrobněji popsáno iniciačním ústrojí. Práce se také okrajově věnuje zkoušení zápalek. Poslední část rešerše analyzuje možnosti řešení dané problematiky. Praktická část je věnována analýze geometrie bicích mechanizmů a následnému popisu jejich fyzikálních principů. Na základě analýzy je sestavený teoretický výpočet iniciační energie pro všechny řešené typy palných zbraní. Na závěr je vypočtena iniciační energie a stanovena bezpečnost vůči bezpečnému odpálení zápalky náboje.
This bachelor thesis strives to evaluate the dynamic analysis of firing mechanisms of different types of firearms. In the present research is analyzed the matter of firearms and ammunitions, followed by the description of distribution of firearm mechanisms, as well as the detailed scrutiny of the initiation mechanism. The thesis also marginally explores the testing of primers. The last part of the research documents the possible solutions for the analyzed issues. The practical part of the thesis is devoted to the geometry of firing mechanisms, followed by the description of the physical principles, which are relevant to this matter. Based on the analysis, a theoretical calculation of the initiation energies for all of the analyzed types of firearms is established. Lastly, the calculation of the initiation energy is calculated, and the security in secure firing of the bullet's primer is determined.
Description
Citation
MEŠINA, M. Dynamická analýza vybraných bicích mechanizmů palných zbraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Komise shledala, že v práci jsou faktické a zásadní chyby v použití základních zákonů dynamiky. Student neodpověděl, nebo odpověděl špatně na většinu dotazů oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO