Chování bublin ve sloupci kapaliny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem chování bublin v kapalině. V první části jsou uvedeny základní pojmy a síly, které ovlivňují jejich pohyb, tvar a chování. Druhá část se věnuje odvození vztahů pro matematický model pohybu bubliny a jeho realizaci. V poslední části je tento model porovnán s experimentem.
This bachelor’s thesis describes behavior of bubbles in liquid column. In the first part are introduced basic terms and forces which influence the motion, shape and behavior of the bubble. The second part is devoted to derivation of relations for mathematical model of the bubble motion and the model realization. In the last part the model is compared with experiment.
Description
Citation
MÜNSTER, F. Chování bublin ve sloupci kapaliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce formou prezentace, kterou komentoval a zdůraznil dosažené výsledky. Následovalo přednesení posudků vedoucího i oponenta záměrečné práce. Následně bylo přistoupeno k otázkám přítomných členů komise, na které student reagoval dostatečným způsobem a po vyčerpání všech dotazů byla část obhajoby předsedkyní komise ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO