Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za totální škodu vzniklou pádem stromu při vichřici na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů. V teoretické části jsou řešeny základní pojmy z oblasti pojišťovnictví a základní pojmy a metody z oblasti oceňování nemovitých věcí. V praktické části je popsán původní stav objektu a ocenění objektu před pojistnou událostí nákladovou metodou dle oceňovací vyhlášky. Dále se tato práce věnuje stanovení nákladů položkovým rozpočtem, pro uvedení objektu do původního stavu. V závěru práce je vyhodnocen vliv rekonstrukce na výši pojistného plnění.
The aim of this thesis is to determine the amount of indemnity for total damage caused by a falling tree during the gale on a cottage in Roudné near Nové Hrady. The theoretical part deals with basic insurance terminology and basic terminology and methods used in property evaluation. The practical part describes the original condition of the property and its evaluation before the insured event using a cost method and complying with the evaluation regulation. Furthermore, this thesis deals with determination of the costs through the itemized budget for bringing the property to its original state. The conclusion deals with the impact of reconstruction on the extent of indemnity.
Description
Citation
ŠOULA, M. Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2016-06-29
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval velmi dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO