Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním obvyklé ceny rodinných domů a bytů na Vysočině v okresech Žďár nad Sázavou a okresem Jihlava v časovém období 2014/2015. V teoretické části jsou popsány vybrané lokality, základní pojmy a faktory ovlivňující realitní trh. V praktické části jsem provedl analýzu trhu a vytvořil vlastní databázi, ze které vycházím při porovnání vývoje obvyklé ceny rodinných domů a bytů. Výsledky analýzy jsou vyhodnoceny a graficky zpracovány. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že objem nabídky rodinných domů i bytů je vyšší na okrese Jihlava nežli na okrese Žďár nad Sázavou. Na základě zjištěných údajů je možné říci, že nižší průměrná cena rodinného domu i bytu je na okrese Žďár nad Sázavou.
This thesis focuses on the analysis and comparison of the normal price of houses and apartments in the Highlands: District of Jihlava district and within the time period 2014/2015. The theoretical part describes the selected sites, basic concepts and factors affecting the real estate market. In the practical part I analyzed the market and created a database from which I use when comparing the development of the usual price of houses and apartments. Results of the analysis are evaluated and graphically presented. Carried out the research, I found that the volume of supply of houses and apartments is higher than at the Jihlava district to district Zdar nad Sazavou. Based on the data it is possible to say that the lower the average cost of a house or apartment is in the district of Zdar nad Sazavou.
Description
Citation
CHYLÍK, L. Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesubylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO