Porovnání cen obvyklých a cen zjištěných porovnávacím způsobem u bytů v Ostravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
V této diplomové práci jsou charakterizovány zájmové lokality Poruba a Ostrava-Jih. V těchto ostravských obvodech je provedena analýza realitního trhu, jejímž hlavním výsledkem je určení rozmezí s velmi vysokou pravděpodobností výskytu hodnot cen bytů a odhad ceny obvyklé. Obě lokality jsou porovnány. Dále je u dvou konkrétních bytových jednotek dispozice 3+1 umístěných v těchto obvodech stanovena cena zjištěná a cena obvyklá. Tyto dvě ceny jsou následně porovnány. Do vyhodnocení je zahrnuto porovnání cen mezi obvody s uvedením konkrétních důvodů rozdílů.
Locations of interest Poruba nad Ostrava-Jih are described in this master thesis. The analyse of real estate market is made in these Ostrava districts. The main result of this analyse is to define the range where the price of flat is with the high probability and to estimate the market value. Both locations are compared. After that the identified price and market value are calculate for two apartments of 3+1 disposition in these districts. The identified price and market value are compared. In evaluation is included the comparison of prices between both districts with clarification of specific reasons of differences.
Description
Citation
BYRTUSOVÁ, I. Porovnání cen obvyklých a cen zjištěných porovnávacím způsobem u bytů v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Porovnání cen obvyklých a cen zjištěných porovnávacím způsobem u bytů v Ostravě. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla výborně. K otázkám oponentky uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO