Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomové práce nese název „Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod“. Prvním úkolem je ocenění pěti rodinných domů. Pro ocenění se využije tří metod: nákladová metoda podle vyhlášky, porovnávací metoda podle vyhlášky a metoda přímého porovnání. Druhým úkolem bude posouzení, zda chráněná krajinná oblast ovlivňuje cenu nemovitých věcí. Z tohoto důvodu byla vytvořena databáze rodinných domů v okrese Náchod a následně této vliv vyhodnocen. V závěru této diplomové práce jsou zjištěné ceny rodinných domů porovnány a vyhodnoceny.
This thesis is titled "Analysis of the impact on the protected area of the market value of houses in district Náchod." The first goal is the valuation of five houses. For the valuation will be used three methods: cost method by decree, the comparative method by decree and market comparative method. The second goal will be to find out if the protected area affects the price of real property. For this reason will be made a database of houses in district and then this effect will be evaluated. At the end of this thesis will be observed prices of houses compared and evaluated.
Description
Citation
POŠMURA, M. Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod. Závěrečnou práci obhajoval jasně srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval výborně. Na otázky komise odpověděl velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO