Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tématem této diplomové práce je analýza poškození vozidel, které bylo způsobeno střetem se silničními svodidly. V teoretické části jsou popsána svodidla, jejich rozdělení, konstrukce, proces návrhu a způsoby jejich zkoušení, včetně kritérií, která musejí splňovat. Dále je v teoretické části popsána bezpečnost vozidel v souvislosti se strukturou karoserie a její materiálové složení. Poslední kapitola v této části je zaměřena na postup pojišťoven, při řešení škodních událostí svých klientů. Druhá (praktická) část je zaměřena na definování kritérií, která jsou důležitá pro zjišťování určitých skutečností předmětných škodních událostí. Tato kritéria byla zpracována na základě požadavků pojišťovny a zároveň k nim byl zpracován i katalog. Tento katalog je hlavním výsledkem práce, kde jsou popsány děje škodních událostí, jejich zhodnocení podle nadefinovaných kritérií a odhad, jedná-li se o manipulovaný škodní děj, či nikoliv. Zároveň může být přínosem pro pojišťovny, kde lze využít jako pomůcka při řešení škodních událostí.
The theme of this thesis is the analysis of vehicle damage, which was caused by a collision with road safety barriers. The theoretical part describes the guardrail, their classification, structure, process design and methods of their testing, including criteria that must be met. Furthermore, the theoretical part describes the safety of vehicles in relation to the body structure and its material composition. The last chapter in this section is focused on the process of insurance companies in solving their clients' loss events. The second (practical) part is focused on defining the criteria that are important for the determination of certain facts in question accident. These criteria were drawn up based on the requirements of insurance companies while they were processed catalog. This catalog is the result of the work, which describes the happening of insured events, their assessment according to predefined criteria and estimate, if it is a plot manipulated insured or not. It can also be beneficial to insurance companies, which can be used as an aid in dealing with loss events.
Description
Citation
BERKA, J. Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přdnesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO