Konverze uvolněných historických objektů zámku, Žďár nad Sázavou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Areál byl od svého založení stěžejním bodem nejen blízkého okolí, ale celého kraje. Zakládající řád cisterciáckých mnichů jej založil v polovině 13. století uprostřed divokých žďárských vrchů. Klášter se významně zasadil o rozvoj zemědělství, vzdělanosti a také přinášel nové technologie. Největšímu rozkvětu se areál těšil pod vedením osvíceného opata Václava Vejmluvy, který se zasadil za architektonický unikát. Pozval architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela k navržení přestavby komplexu a navržení poutního kostela Sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Právě tento unikát je dnes zapsán na seznam UNESCO pro svůj jedinečný styl barokní gotiky. Klášter byl zrušen dekretem císaře Josefa II. v roce 1784. Nedlouho po tom byl odkoupen šlechtou. Přes tyto události si komplex uchovával svou pozici kulturně vzdělávacího centra a nadále sloužil lidem.1930 zámek získává do vlastnictví rodina Kinských, avšak 1948 dochází ke znárodňování majetku, který přešel pod správu a vlastnictví státu. Toto období přineslo velký úpadek celého areálu, který po staletích o své výjimečné postavení přišel. Dnešní snaha o nápravu těchto chyb se započala po návratu majetku původním majitelům, rodině Kinských. Současný majitel Konstantin Kinský se snaží o navázání na tradici a osvětu. Velmi výhodná pozice, na spojnici velkých měst Prahy a Brna, architektonické a historické kvality ve spojení s krásou a rozmanitostí okolní přírody napomáhá zámku se stát významným turistickým centrem. Cílem je podtrhnout tuto pozici lukrativním zázemím a nabídkou vlastního zámku, avšak při zachování genia loci místa a podtržení jeho významu. Vzhledem k vytyčenému cíli a architektuře areálu jsem komplex rozčlenila do tří zón, které jsou proměnlivé čím hlouběji do areálu zacházíme. První zóna je veřejná, tvoří ji muzea, galerie a společenské prostory, je nejhlučnější a přístupná jako první. Slouží jak běžným návštěvníkům tak turistům, kteří jsou v areálu ubytovaní. Tato zóna je jakýmsi nárazníkem, chránícím postupné zklidňování. Druhá zóna je poloveřejná, slouží již žákům zdejší školy a návštěvníkům wellness a hostům hotelu. Tato zóna slouží také jako přístup a zklidňující filtr. Poslední zóna je polo-soukromá. Téměř v celém rozsahu ji zabírá park hotelu, který sahá ke břehu rybníku a sousedí se soukromými zahradami kněžny Tamary Kinské. Toto prostředí je oproštěno od veškerého hluku a nežádoucích elementů spojených s rušným provozem silnice a funkcích spojených s prvními zónami. Slouží jako útočiště. Všechny zóny jsou propojeny bezbariérovou krytou lávkou, která začíná v hotelu a končí až na samém kraji komplexu, muzeu ekologie. Tato lávka sloučí jako jakýsi prostředník a propojení mezi funkcemi a navyšuje nabízený komfort. Lávka je plně krytá a poskytuje tak bezpečnou cestu a útočiště před mnohdy syrovým místním počasím. Celý areál je koncipován jako všestranně objímající prostor. Areál slouží především pro potěchu mysli a duše a nechá do sebe prostupovat divokost a rozmanitost žďárské přírody. Měřítko zůstává velmi lidské a zabraňuje tak zahlcení návštěvníka. Slouží jako útočiště v divokosti krajiny a prostředí, jako místo vzdělanosti, kultury a historie.
The area was from its inception a hub of not only the surrounding area but the entire region. Founding order of monks founded it in the mid-13th century, amid wild Žďárské Hills. The monastery is a significant push for the development of agriculture, education, and also brought the new technology. Its peak in the area enjoyed under the guidance of an enlightened abbot Vaclav Vejmluva, who advocated the architecturally unique. He invited architect Jan Blazej Santini Aichel to design complex remodeling and designing the pilgrimage church of St. John of Nepomuk on Green Mountain. It is this unique today is inscribed on the UNESCO World Heritage List for its unique style of Baroque Gothic. The monastery was closed by decree of Emperor Joseph II. in 1784. Shortly after he was bought by the nobility. Despite these events complex kept its position as a cultural and educational center continues to serve lidem.1930 lock acquires ownership of the Kinsky family, but in 1948 there is a nationalization of assets transferred under the management and ownership of the state. This period brought a large decline of the entire complex, which after centuries of its unique position came. Today's attempt to correct these errors started after returning the property to its original owners, the Kinsky family. Current owner Konstantin Kinský trying to build on the tradition and education. Very convenient position at the junction large cities of Prague and Brno, architectural and historic qualities combined with the beauty and diversity of the surrounding nature helps lock to become a major tourist center. The aim is to underline this position a lucrative background and offering his own castle, while keeping genius loci and underline its importance. Given the set goal and the architecture of the campus, I divided the complex into three zones, which are variable deeper into the area treat. The first zone is public, it consists of museums, galleries and meeting facilities, it is the noisiest and accessible first. Serve as regular visitors and tourists who are staying in the area. This zone is a kind of buffer, protecting the gradual calming. The second zone is a semi-public, already serves local school pupils and visitors to the spa and hotel guests. This zone also serves as an access and smoothing filter. The last zone is semi-private. Almost in its entirety it occupies park hotel, which dates back to the shore of the pond and is adjacent to the private gardens of Princess Tamara Kinski. This environment is free from all the noise and undesirable elements associated with heavy traffic roads and features associated with the first zones. They serve as a refuge. All zones are connected barrier-covered footbridge, which starts at and ends up on the edge of the complex ecology museum. This bridge will merge as a kind of mediator and connections between functions and increases the comfort offered. The bridge is fully enclosed and provides a safe journey and a refuge from the often raw local weather. The entire complex is designed as a universally embracing space. The area serves primarily for the pleasure of the mind and soul and allow himself to penetrate wildness and diversity Zdarske nature. Scale remains a very human and avoids congestion visitor. They serve as a refuge in the wildness of the landscape and the environment as a place of education, culture and history.
Description
Citation
GOREJOVÁ, A. Konverze uvolněných historických objektů zámku, Žďár nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen) Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO