Červená královna

Abstract
Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie, o nutnosti inovace a věčném útěku před konkurenty. Závod červené královny je ztvárněn do podoby miniaturní civilizace, nebo spíše jednoho rostoucího superorganismu, který stále osciluje mezi digitálním a hmotným světem. Hlavní vědomí tohoto uskupení je černý majestátně působící server, který svým výpočetním výkonem a energií zásobuje všechny k němu připojené tiskárny. Ty jsou navržené přímo pro tento účel, jako abstrakce robotického průmyslu, s důrazem na funkčně estetickou formu, v oranžovožluté barvě těžkých pracovních strojů. Nejpodstatnější a zároveň nejpočetnější částí tohoto systému jsou však entity které tiskárny zhmotňují. Jsou vytvořeny podle předobrazu živého tvora z tohoto světa, však generované počítačem na základě jedinečného kódu, jenž je výsledkem výpočtu evoluční rekombinace, kterou zpracovává server v závislosti na reakcích vnějších pozorovatelů na již vytvořené objekty. Smyslem každé entity je tedy upoutat pozornost. Čím více, tím větší má šanci na pokračování svého kódu v budoucích generacích.
Red Queen is a chess piece on the story of Alice in Wonderland, which is constantly running to hold it in place, because the world around it is constantly in motion. Therefore, it is a symbol of the theory of evolution, a constant necessity innovation and the eternal escape from competitors. Red Queen's Race is constructed into a miniature civilization, or rather one growing superorganism, which constantly oscillates between the digital and the physical world. The main consciousness of this association is black majestically looking server that supplies with his computing power and energy all attached printers. They are designed specifically for this purpose, such as abstraction of robotics industry, with an emphasis on a functionally aesthetic form, in yellow-orange color of heavy industrial machinery. The most important and largest part of this system, are entities which printers materialize. They are created according to a living creature of this world, generated by computer, based on a unique code, which is the result of calculating the evolutionary recombination, processed by the server, depending on the reactions of outside observers at the objects which are already created. Sense of each entity is attract attention. How much more, the greater is the chance to continue their code in future generations.
Description
Citation
KRÁLÍK, M. Červená královna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Jiří Franta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. akad. mal. Petr Lysáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO