Nic kolem nás

Abstract
Práce Nic kolem nás vznikla na základě úvah o současnosti. Od počátku bylo jasné, že se bude zabývat prostorem. Prostorem kolem nás, prostředím ve kterém žijeme, našim vnímáním tohoto okolí a našich pocitů z něj. Svět, který nás obklopuje je jeden, ale každý ho vnímáme po svém, proto se naše představy o světě liší. Nic, které jsem chtěla ukázat, bylo pokaždé pouze zdánlivé. V průběhu času jsem přešla od obecných úvah nad fungováním světa ke zkoumání vlastního místa v něm. Snad poprvé ve své práci jsem se zaměřila na sebe, na vlastní pocity a potřeby. Nejsilnější byla touha po samotě, klidu, oproštění se od všeho kolem. Stav kde nevnímáme nic kolem nás, otevírá náš vnitřní prostor a umožňuje zkoumat děje v něm. Pobyt v absolutní tmě připomene už i dávno zapomenuté vzpomínky. Mysl zde dokáže vytvořit zdání neexistujícího světla. Tento stav jsem se pokusila přenést do světelné instalace v prostorách bývalé továrny Mosilana v Brně.
The work Nothing around us is based on reflection of the present. From the beginning it was clear that it will deal with the space. The space around us, the environment in which we live, our perception of the surrounding and our feelings from it. The surrounding world is one, but everyone perceive it in their own way because our ideas about the world are different. The Nothing that I wanted to show was always only apparent. Over time, I moved from general considerations of the functioning of the world to explore my own place in it. I focused on myself, on my own feelings and needs, perhaps for the first time in my work. Desire for solitude, peace, freedom from all around was the strongest one. To be somewhere, where I do not perceive anything around me, opens my inner space and allows me to explore happening in it Staying in absolute darkness reminds of already forgotten memories. Mind is able to create the illusion of nonexiatent light. I tried to transfer This state to the light installation in the former factory Mosilana in Brno.
Description
Citation
MICHÁLKOVÁ, K. Nic kolem nás [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Jiří Franta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. akad. mal. Petr Lysáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO