Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce zkoumá vlastnosti a chování fázově separovaných hydrogelů připravených interakcí hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy. Pro porovnání byly vybráni tři zástupci, konkrétně cetyltrimethylamonium bromid, chlorid a p-toluensulfonát (CTAB, CTAC, CTAT). Pomocí metody reologie bylo zjištěno, že použitím tenzidu CTAT vznikají nejrigidnější gely a vyšší molekulová hmotnost hyaluronanu má přímý vliv na objem a tuhost vzniklých gelů. Srovnání metod přípravy bylo také diskutováno, přičemž se jako nejvhodnější jeví míchání připravených zásobních roztoků komponent. Maloúhlový rozptyl rentgenového záření byl použit pro stanovení tvaru a velikosti micel tenzidů. Ukazálo se, že tvar micel nemá vliv na objem vzniklého gelu. Výsledky této práce naznačují, že dané gely jsou si do jisté míry konkurenceschopné a inkorporování hyaluronanu do jejich sktruktury je žádoucí s ohledem na jeho biologickou aktivitu. Nabízí se tak potenciální použití těchto látek na poli medicínských aplikací.
This thesis studies the properties and behaviour of phase-separated hydrogels prepared by interaction of hyaluronan with oppositely charged surfactants. Three representatives of surfactants, namely cetyltrimethylammonium bromide, chloride and p-toluensulfonate (CTAB, CTAC, CTAT), were selected for comparison. Using the method of rheology, the fact that the system of Hya-CTAT forms the most rigid hydrogels has been proved. Higher molecular weight of hyaluronan has also direct influence on the volume and stiffness of the newly formed hydrogels. Preparation methods were compared as well. Mixing the stock solutions of entry components appeard to be the most suitable. Small-angle X-ray scattering was used for determination of shape and size of surfactant's micelles, concluding that it has no effect on the volume of formed gels. The results of this study indicate that given gels are to a certain extent competitive and incorporation of hyaluronan into their structure is desirable with respect to its biological activity. This offers a potential usage of these substances in the field of medical applications.
Description
Citation
VELCER, T. Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-01
Defence
Márová: lze použít uvedený tenzid pro biologické materiály Obruča: mokrá a suchá cesta přípravy roztoku tenzidu Zmeškal: frekvence viskózních měření, odchylky pro velké amplitudy
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO