Využití kultivačních desek pro tkáňové kultury k testování podmínek exprese rekombinantních proteinů v buněčné linii HEK293

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Efektivní produkci rekombinantních proteinů (r-protein) předchází testování jejich exprese v malém objemu. Práce byla proto zaměřena na optimalizaci exprese r-proteinů ve 12 jamkových deskách. Optimalizace desek zahrnovala testování vhodné rychlosti třepání, produkčního a transfekčního objemu. Srovnávala jsem stávající testovací nádoby, 50 ml centrifugační tuby, s nově testovanými deskami jako možnou náhradou za nevyhovující tuby. Dalším sledovaným parametrem bylo porovnat nově testované desky s výrobními čtyřhrannými láhvemi s cílem, aby exprese r-proteinu v deskách co nejvíce odpovídala expresi v láhvích. Byl sledován vliv CO2 na počet živých buněk, jejich viabilitu, relativní četnost buněk pozitivních na GFP v různých kultivačních nádobách (desky, tuby, láhve) a doplňkově také pH netransfekované buněčné kultury HEK 293 v průběhu čtyřdenní kultivace. Na základě výsledků a jejich statistického zpracování byly stanoveny pro 12-jamkové desky optimální otáčky 230 rpm a jako vhodný produkční a transfekční objem byl určen 2 a 0,5 ml. Po vyhodnocení proměnných a srovnání kultivací v jednotlivých nádobách, bylo možné tuby nahradit deskami. Statisticky byl prokázán významný vliv CO2 na počet buněk, jejich viabilitu, relativní četnost buněk pozitivních na GFP a pH buněčné kultury HEK 293 v kultivačních nádobách. Nejsilnější exprese r-proteinu bylo dosaženo v prostředí s CO2. Výsledky této práce umožňují aplikovat 12-jamkové kultivační desky pro testování exprese r proteinu v malém objemu v prostředí s CO2. Na základě zjištěných údajů může exprese r proteinu probíhající v deskách v prostředí s CO2 napodobit expresi ve výrobní láhvi bez přítomnosti CO2.
Efficient production of the recombinant proteins (r-proteins) must be based on previous testing of an expression of a small amount of the r-proteins. This work focuses on optimizing the expression of the r-proteins in 12-well plates. It includes testing of an appropriate speed of shaking, production and transfection volume. It compares all the current testing vessels (it compares a 50-ml centrifugation tube to new tested plates that can substitute the unsuitable tubes). It also compares these new tested plates to production square bottles in order to compare the r-protein expression in the plates to the r-protein expression in the bottles. It monitors effects of carbon dioxide on a number of vital cells, their viability, a relative frequency of positive cells on GFP in various cultivation vessels (plates, tubes, bottles), and pH of HEK 293 cellular cultivation during the 4-day cultivation process as well. On the basis of the results and statistical processing of the results, we have set the optimal agitation speed of 230 rpm for the 12-well plates. We have also set the appropriate production and transfection volume of 2 and 0.5 ml for the 12-well plates. In order to evaluate variables and compare cultivations in all the vessels, the tubes could be substituted by the plates. There is a statistically significant impact of carbon dioxide on the number of cells, their variability, relative frequency of cells (positive on GFP) and pH of the cellular HEK 293 cultivation in the cultivation vessels. There is the strongest r-protein expression in carbon dioxide conditions. The results of this work allow to employ the 12-well plates when we aim to test the expression of the r-proteins in a small amount and in carbon dioxide conditions. On the basis of the findings, the expression of the r-proteins in the 12-well plates and carbon dioxide conditions can substitute the expression of the r-proteins in the production bottle and in carbon dioxide free conditions.
Description
Citation
KRZYŽANKOVÁ, M. Využití kultivačních desek pro tkáňové kultury k testování podmínek exprese rekombinantních proteinů v buněčné linii HEK293 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-01
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Vliv objemu media ? doc. Obruča: Vliv CO2 při kultivaci ? Dr. Mikulíková: Příprava elektroforézy ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO