Vybrané nutriční parametry některých druhů méně známého ovoce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na chemickou analýzu šťáv z černého, červeného a bílého rybízu a josty (Ribes a Ribes x culverwellii). Teoretická část je věnována definici ovoce, významu ovoce ve výživě člověka, popisu rodů Ribes a Ribes x culverwellii, účinnými látkami v rybízu a jostě, popisu vybraných chemických parametrů a stanovení některých z nich. V experimentální části jsou popsány postupy stanovení následujících chemických parametrů: stanovení obsahu redukujících cukrů, stanovení celkové a rozpustné sušiny, formolového čísla, pH, titrační kyselosti, stanovení obsahu celkových fenolů a antokyanových barviv a stanovení obsahu vitamínu C ve dvou vzorcích josty, šesti odrůdách černého rybízu, jedné odrůdě bílého rybízu a dvou odrůdách červeného rybízu. Na základě vyhodnocení získaných výsledků bylo provedeno srovnání jednotlivých odrůd a byla vyslovena teze, že „celkovým srovnáním jednotlivých odrůd v oblasti obsahu fenolických látek, vitamínu C a antokyanových barviv se jako nejperspektivnější jeví odrůda černého rybízu Démon. Je však nutné dodat, že nejvyšší obsah fenolických látek a antokyanů byl stanoven v jostě“.
Diploma thesis is focused on the chemical analysis of the juices of black, red and white currant and jostaberry (Ribes a Ribes x culverwellii). The theoretical part is focused to the definition of fruit, fruit importance in human nutrition, description of Ribes and Ribes x culverwellii genuses, active substances in the currants and the jostaberry, description of selected chemical parameters and the determination of some of them. The procedures of determining for the following chemical parameters are described in the experimental section: determination of reducing sugars, determination of total and soluble solids, formol number, pH, titratable acidity, determination of total phenols and anthocyanins and determination of vitamin C in two samples jostaberry, six varieties of black currants, one variety of white currant and two varieties of red currants. Based on the evaluation of the obtained results, the comparison was made with different varieties and the thesis that "overall comparison of the different varieties in the content of phenolic compounds, vitamin C and anthocyanins appears to be the most promising variety of blackcurrant demon. It should however be noted that the highest content of phenolics and anthocyanins were determined in jostaberry„ has been suggested.
Description
Citation
DIBLÍKOVÁ, M. Vybrané nutriční parametry některých druhů méně známého ovoce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-02
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Jak pokračuje pěstování sledovaných odrůd ? Na jakých vzorcích byla provedena chromatografická analýza ? dr. Mikulíková: Hodnoty jsou vyjádřeny na čerstvou hmotnost nebo na sušinu ? Počet desetinných míst ? doc. Diviš: Vysvětlete rozdíl mezi přesností a správností ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO