Kinetika příjmu hydrofobních organických látek v žížale Eisenia andrei v půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá osudem hydrofobních organických polutantů (hydrophobic organic compounds, HOCs) v půdách. V teoretické části shrnuje současné poznatky o biodostupnosti, faktorech ovlivňujících biodostupnost a metodách pro její měření. Pozornost je věnována zejména obsahu organického uhlíku, který je považován za jeden z klíčových činitelů, a vlivu mikroorganismů, které mohou sledované látky degradovat nebo s nimi interagovat a měnit tak jejich biodostupný podíl. V praktické části pak tato práce využívá bioakumulačního testu s žížalou Eisenia andrei pro hodnocení kinetiky příjmu HOCs ve třech půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku. Půdy byly laboratorně kontaminovány směsí vybraných HOCs (fenanthren, pyren, lindan, p,p´-DDT a PCB 153) a koncentrace látek v těchto půdách byly sledovány po dobu 217 dnů. Následně byl založen bioakumulační test, žížaly byly exponovány jeden až jednadvacet dnů. Ze získaných dat byly namodelovány křivky kinetiky příjmu pro jednotlivé látky. Pro pyren byly nalezeny zalomené bioakumulační křivky, u lindanu došlo k ustálení koncentrace během expozice, zatímco pro p,p´-DDT a PCB 153 byly pozorovány rostoucí koncentrace i po jednadvaceti dnech expozice. Důvodem pro rozdílné chování látek byla pravděpodobně jejich odlišná sorpce na organický materiál, která spolu s různou rychlostí jejich eliminace ovlivnila výslednou koncentraci v žížalách. Fenanthren nebyl v některých vzorcích detekován a modelování proto nebylo možné.
This thesis is concerned with the fate of hydrophobic organic pollutants (HOCs) in soil. The theoretical part summarizes the current knowledge about bioavailability, factors influencing the bioavailability and methods for its measurement. Attention is paid to the organic carbon content, which is considered to be one of the key factors and to the influence of microorganisms that can degrade or interact with the substances, thus changing their bioavailable ratio. The practical part of the thesis uses bioaccumulation test with earthworm Eisenia andrei for evaluating the uptake kinetics HOCs in three soils with different organic carbon content. Soils were laboratory contaminated with mixtures of selected HOCs (phenanthrene, pyrene, lindane, p,p'-DDT and PCB 153) and the concentrations of substances in these soils were followed for 217 days. Subsequently, bioaccumulation test was conducted; earthworms were exposed from one to twenty-one days. The collected data were used to model uptake kinetics curves for individual substances. Peak-shaped bioaccumulation were found for pyrene, for lindane a steady-state concentration during exposure was observed, whereas for p,p'-DDT and PCB 153 growing concentrations after twenty days of exposure were detected. The reason for the different behavior of the substances was probably their diverse sorption on the organic material, which together with the different speed of elimination influenced final concentration in earthworms. Phenanthrene was not detected in some samples and therefore the modeling of uptake kinetics was not possible.
Description
Citation
ŠMÍDOVÁ, K. Kinetika příjmu hydrofobních organických látek v žížale Eisenia andrei v půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-03
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO