Příprava povlaků na bázi Ni-P na tvářených hořčíkových slitinách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem této diplomové práce byl souhrn všech kroků a poznatků potřebných k vyloučení kvalitních Ni-P povlaků na tvářených hořčíkových slitinách AZ31 a AZ61. V teoretické části je pojednáno o tvářených hořčíkových slitinách AZ31 a AZ61 včetně jejich fázového složení. Jsou uvedeny také možné metody jejich zpracování. Následně je podrobně popsán mechanismus depozice Ni-P povlaků včetně složek potřebných pro bezproudé vyloučení povlaků a faktorů ovlivňujících kvalitu a vlastnosti těchto povlaků. Teoretická část je zakončena souborem rešerší, ve kterých se autoři jednotlivých prací zabývají předúpravou substrátu, přípravou, charakterizací a měřením mechanických, strukturních a korozních vlastností vyloučených povlaků. V samotné experimentální části jsou popsány optimalizace předúpravy optimalizace parametrů a složení niklovací lázně vhodné pro hořčíkové slitiny. U vyloučených Ni-P povlaků byla pomocí optické a elektronové mikroskopie pozorována mikrostruktura, přítomná mezivrstva mezi povlakem a substrátem a chemické složení vyloučených povlaků. Nakonec byla provedena mechanická charakterizace Ni-P povlaků pomocí mikrotvrdoměru.
The aim of this diploma thesis was summary of all steps and knowledge necessary to deposition of quality Ni-P coatings deposited on wrought magnesium alloys AZ31 and AZ61. There is the treatise about wrought magnesium alloys AZ31 and AZ61. Thesis includes its phase composition in the theoretical part. There are given its possible processing methods too. Next, there is desribed the mechanism of deposition of Ni-P coatings, components required to electroless deposition and factors affecting the quality and properties of these coatings. The theoretical part is ended by serie of reviews. Authors of these reviews deal with pretreatment of substrates, preparation, characterization and measuring of mechanical, structure and corrosion properties of deposited coatings. The optimalization of pretreatment, parametres and composition of nickel bath suitable for magnesium alloys is described in experimental part. The microstructure, present interlayer between substrate and Ni-P coating and chemical composition of deposited coatings was observed and measured by optical and electron microscopy. The mechanical characterization of Ni-P coatings was performed by microhardness tester.
Description
Citation
BUCHTÍK, M. Příprava povlaků na bázi Ni-P na tvářených hořčíkových slitinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-05-31
Defence
Ve svém vystoupení představil diplomant zásadní výsledky své diplomové práce zabývající se ochrannými povlaky hořčíkových slitin. Prezentace byla zdařilá, jasná a přehledná jak po obsahové tak po formální stránce. Dotazy oponentky zodpověděl správně a úplně. Podobně zodpověděl i dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO