VYUŽITÍ BIOPLYNU V DOPRAVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je vyhodnotit možnosti použití bioplynu jako alternativního paliva pro spalovací motory dopravních prostředků. Práce se zabývá jak problematikou produkce a distribuce vyčištěného bioplynu, tak i situací v jeho využívání ve světě. Následně je zde porovnávána situace v jeho používání v České republice se situací ve Švédsku. Jsou zde popsány překážky v jeho komerčním nasazení a nastíněny možnosti zlepšení. Na závěr je v práci popsána modelová studie obměny vozového parku zemědělského družstva za vozidla spalující vyčištěný bioplyn produkovaný přímo na farmě.
Objective of this bachelor thesis is evaluating the possibility of utilization of biogas as an alternative fuel for combustion engines in traffic. Production and distribution of upgraded biogas is described as well as situation of its utilization in the world. This is followed by a comparison of situation in biomethan utilization in Czech republic and Sweden. There are explained barriers to commercial placing and its possible eliminating. In the end the model study of replacement of farm vehicle fleet for CNG vehicles is described.
Description
Citation
ŠTYLÁREK, M. VYUŽITÍ BIOPLYNU V DOPRAVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
V úvodu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a závěry své práce. Následně zodpověděl položené dotazy: 1. Co je detonační hoření a co jeho příčinou? 2. Jaké látky vstupují do reakce při spalování ropných paliv? Jaké exhalace přitom vznikají?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO