Různé varianty šachů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace, umožňujíci hraní člověka proti počítači s možností volby vybraných variant šachů. V úvodu práce klasifikuje existujíci šachové varianty do skupin a popisuje případné nutné změny ohodnocovací funkce oproti klasickým šachům. Následuje část popisujíci návrh a realizaci implementace aplikace a opis hlavních grafických užívateľských komponent. V závěru se nachází zhodnocení práce s návrhy umožňujícími zlepšení samotné aplikace.
The main goal of this bachelor's thesis was to create an application, which offer an opportunity to play a game between human and computer with possibillity of choosing from various chess variations. The introduction classifies existing chess variations into the groups and describes eventuelly required changes of valuation function in comparison with classic chess variation. Next part is describes a suggestion and a realization of implementation and also the main graphical user compotents. The last part evaluates the thesis with suggestions how to improve the application even more.
Description
Citation
ĎURIŠ, M. Různé varianty šachů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejdřív prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Můžete uvést konkrétní tvar původní ohodnocující funkce (tj. matematický vzorec) a její modifikace (opět vzorce)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO