Ovládání počítače gesty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na ovládání počítače pohybem celé hlavy. Pomocí sledování vzájemné polohy očí a nosu je určován směr natočení hlavy a pomocí pohybu hlavy jsou rozpoznávána jednoduchá gesta. K zpracování obrazu byly vyuţity Haar-kaskády klasifikátorů zaloţené na metodě Viola-Jones k rozpoznání hlavy, očí a nosu ve snímaném obraze a k jejich sledování byla vyuţita především metoda Lucas-Kanade optického toku.
This bachelor´s thesis is focused on video-based human-computer interface controlled by movement of the whole head. By tracking relative positions of eyes and nose angles of head are determined and by movement of head simple gestures are recognized. For image processing Haar-cascades based on Viola-Jones of classifiers were used to recognize head, eyes and nose within the image and for their tracking mainly Lucas-Kanade optical flow method was used.
Description
Citation
CHRÁPEK, D. Ovládání počítače gesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO