Analyzátor kódu jazyka C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá principy exploitovaní programů a detekci potencionálně zranitelných míst v programech. Tato detekce umožní vytváření bezpečnějších programových konstrukcí. V úvodu je čitatel obeznámen se základy programovacího jazyka C, jazyka Assembler a překládače GCC. Taktéž je uveden do problematiky exploitačných technik jako přetečení paměti, přetečení v segmentu haldy a BSS, přetečení čísel a formátovací řetězce. Dále je popsán samotný návrh, implementace a výsledky vytvořené aplikace.
This thesis deals with the principles of program exploitation and detection of potential vulnerabilities in the programs. This detection system offers to create safer program structures. At the beginning of the work the reader is familiarized with the basics of C programming language, assembly language and the GCC compiler. He is also introduced into the matter of exploitation techniques such as buffer overflow, heap overflow, BSS overflow, format string exploits and integer overflow. This work also describes the concept, implementation and results generated by application.
Description
Citation
OVŠONKA, D. Analyzátor kódu jazyka C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO