Regulace hoření pro krby s využitím lambda sondy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vývojem návrhu automatické regulace spalování biomasy v krbech pomocí lambda sondy. Tato sonda měří zbytkový kyslík při spalování, přičemž měřená hodnota má přímý vliv na účinnost spalovacího procesu a škodlivé emise unikající do ovzduší. První část práce je zaměřená na teoretický rozbor průběhu spalovacího procesu a vzájemné vlivy, které ovlivňují účinnost a emise. Druhá část se týká popisu a použití potřebných komponent pro automatickou regulaci hoření. Třetí část práce se zabývá praktickou zkouškou, která potvrdí, popř. vyvrátí možnost regulace pomocí měření zbytkového kyslíku. Čtvrtá část se zabývá návrhem algoritmu regulace a následnou implementaci. Pátá část vyhodnocuje dosavadní zkoušky s návrhem na další postup pro aplikaci výroby.
The bachelors thesis deals with a design of automatic regulation of biomass combustion in fireplaces by lambda probe. The probe measures residual amount of oxygen during the combustion and the measured value influences the efficiency of combustion process and harmful emissions which are emitted into the air. The first part of the thesis is focused onto a theoretical analysis of the proces of combustion and the effects which influence efficiency and emissions. The second part concerns the description and the use of necessary components for automatical combustion regulation. The third part deals with a pratical test which confirms or declines the possibility of regulation by measurement of residual amount of oxygen. The fourth part follows up with a design of a regulation algorithm and its implementation. The fifth part evaluates past tests and suggests a procedure for production.
Description
Citation
BARTOŠ, L. Regulace hoření pro krby s využitím lambda sondy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Na str. 38 uvádíte, že zkoušky Vašeho zlepšení regulace hoření zkušební firmou proběhly až po datu odevzdání bakalářské práce. Seznamte nás se zjištěnými reálnými výsledky Vašeho přínosu!
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO