Vytvoření 3D modelu otisku prstu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem získávání a základy zpracovávání otisků prstů v biometrických systémech a technikami pro vytvoření 3D modelu otisku prstu. Výsledkem této práce je grafická aplikace, která zpracovává otisk prstu ze 2D skeneru a následně vytváří 3D model otisku. V modelu se nebere ohled na zakřivení prstu, ale na výšku papilárních linií. Aplikace je naprogramována v jazyce C++ s využitím multiplatformní knihovny Qt pro tvorbu uživatelského rozhraní. Kromě samotného vytvoření modelu umožňuje nastavit přesnost sítě, ze které je model tvořen a jeho export ve dvou různých formátech. Možné využití aplikace je na poli detekce živosti otisků prstů na základě potních pórů. Aplikace byla testována na 50 reálných otiscích a také na dvou druzích falešných otisků prstů.
This bachelor thesis deals with acquiring fingerpints, basics of processing fingerprints at biometric systems and 3D model creation techniques. Main aim of this thesis is graphical application that uses fingerprint acquired with 2D fingerprint scanner and then creates 3D model of it. Application does not take curvature of finger into consideration but tries to reproduce height of papillary ridges. It's code is written in C++ with use of cross-platform user interface framework Qt. Besides 3D model creation it allows user to choose accuracy of this model and to export it in two different file formats. Possible use of this application is on the field of fingerprint liveness detection based on sweat pores. Application was tested on 50 real fingerprints and also on two different types of artifical fingerprints.
Description
Citation
PAVLÍK, D. Vytvoření 3D modelu otisku prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C (dobře). Otázky u obhajoby: V textu uvádíte: "Postupem  času se ukázalo, že prvotní výběr jazyka C nebyl nejšťastnější. Případné zajištění přenositelnosti aplikace by nebylo jednoduché." V čem by spočíval problém přenositelnosti u jazyka C? Dále v práci stojí: "Cílem této práce bylo naprogramování aplikace, která na základě 2D otisku prstu vytvoří 3D model daného otisku se zaměřením na výšku papilárních linií. Poskytuje tedy prozatím nedostupnou 3D informaci o otisku prstu.". Dle mého názoru žádnou novou informaci nepřinášíte, pouze interpretujete informaci již obsaženou v obrázku jako výškovou mapu, obzvláště, když si výšku uživatel aplikace musí nastavit sám. Přináší tedy váš model nějakou novou informaci? Je skutečně 3D modelem reálného vstupu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO