Komponenta Filtr pro .NET WinForms

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací komponenty umožňující filtrování dat. Data jsou nejčastěji organizována prostřednictvím databáze. Ta může být umístěna lokálně u klienta, nebo na straně serveru. Komponenta podporuje oba typy úložišť. V případě vzdálené databáze mohou být filtrační kritéria aplikována již na serveru, tedy ještě před tím, než jsou samotná data přenesena ke klientovi. Práce dále popisuje obecné řešení problému a konkrétní implementaci. Komponenta je vyvinuta v jazyce C# pro běhové prostředí .NET. Všechny části aplikace, včetně grafického rozhraní, jsou navrženy a zde popsány s ohledem na jednoduché použití a rozšiřitelnost.
This bachelor thesis focuses on the design and the implementation of a component allowing to filter data. These are in most occasions organised using a database. This can be stored localy at a client, or on a server. The component supports both types of storage. If the database is stored on a server, the filtering criteria can be applied on the server itself even before transfering the data to the client. Furthermore the thesis describes a general solution of the problem and a specific implementation. The component is developped in the C# language for running environment .NET. All the parts of the application, including the graphic user interface, are designed and described with regard to an easy use and expansibility.
Description
Citation
MAŤÁTKO, M. Komponenta Filtr pro .NET WinForms [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B (velmi dobře). Otázky u obhajoby: Popište problematiku bezpečnosti (SQL Injection) a její řešení ve Vaší práci. V literatuře se odkazujete na LINQ. Popište jak LINQ souvisí s Vaší prací a jak byste případně rozšířil Vaše komponenty pro entitně-relační vrstvy, jako například Entity Framework?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO