Numerický integrátor na platformě .NET

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením soustav obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu. V první části práce jsou popsány vybrané jednokrokové integrační metody. Druhá část práce se věnuje jazyku pro popis diferenciálních rovnic. Nejprve popisuje zkoumání jazyků systémů MATLAB, Maple a TKSL/386. Na základě těchto znalostí byl následně navržen jazyk nový. Předposlední část práce se věnuje návrhu a implementaci systému určeného pro výpočet soustav diferenciálních rovnic. V poslední části je pak ukázáno použití tohoto systému při řešení příkladů z oblasti teorie obvodů.
This bachelor thesis deals with numeric solution of ordinary first-order differential equations and their systems. The first part of this thesis contains description of selected one-step integration methods. The second part is devoted to a language intended for differential equation notation. This part at first describes the study of languages of MATLAB, Maple and TKSL/386 simulation systems. Later, based on this study it presents a design of a new language. The penultimate part of the thesis deals with design and implementation of a system intended for the calculation of systems of differential equations. In the final part is then shown usage of this system to solve exercises from the Circuits Theory domain.
Description
Citation
KOPECKÝ, J. Numerický integrátor na platformě .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl zasvěceně a samostatně na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C). Otázky u obhajoby: Uveďte hlavní důvody volby platformy .NET pro numerický integrátor?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO