Detekce oblasti otisku prstu v obraze

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci oblasti otisku prstu v obraze. Prvním z úkolů bylo zpracování teorie nutné k pochopení problematiky této detekce. Dále pak zhotovení návrhu systému pro detekci oblasti otisku prstu v obraze, přičemž je možné rozšířit či zlepšit některé v současnosti již existující metody nebo navrhnout nové. Navržený systém využívající zvolenou metodu bude schopen vyrovnat se se všemi problémy doprovázejícími detekci oblasti otisku. Následuje popis implementace navrženého systému, jeho testování na databázi otisků prstů a diskuze dosažených výsledků testovaného systému.
This master's thesis deals with proposal and implementation of system for detection of fingerprint area in image. The first task was to elaborate the theory which is necessary for understanding the image fingerprint area detection problems. It is also necessary to propose a specific system for image fingerprint area detection where it is possible to enhance or improve present methods or design a new one. The proposed system making use of selected method will be able to avoid all problems arising during fingerprint area detection. Description of proposed system implementation and testing on the fingerprint database is described in following part. In last part all the achieved results are discussed.
Description
Citation
DOLEŽEL, M. Detekce oblasti otisku prstu v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Jaký vliv má na Vaše řešení zhoršená kvalita samotného otisku prstu (např. spojení papilárních linií, mizející papilární linie)? Jaký vliv by mělo použití různých technologií snímačů otisků prstů (optické, kapacitní apod.) na Vaše řešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO