Modelování elektrických obvodů ve specializovaném paralelním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V práci je uveden přehled metod pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Dále možnosti jejich paralelizace, tedy rozdělení výpočetních operací na více mikroprocesorů, s důrazem kladeným na použití metody Taylorovy řady. Další část se věnuje popisu specializovaného paralelního systému, který byl vyvinut pro rychlé řešení soustav těchto rovnic. Diferenciální rovnice jsou vhodným způsobem pro popis elektrických obvodů. Důležitou vlastností každého obvodu je jeho chování ve frekvenční oblasti. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat program, který bude vyšetřovat frekvenční charakteristiky střídavých elektrických obvodů. Je prezentována vlastní metoda analyzující obvod a automaticky k němu sestavující příslušné rovnice, které jsou následně vyřešeny v systému TKSL. V závěru je zhodnocena časová náročnost výpočtu v porovnání s programem Matlab.
This work provides an overview of methods for the numerical solution of differential equations. Options of their parallelization, a division of computational operations on multiple microprocessors, are provided with emphasis placed on the Taylor series. The next part of the work is devoted to the description of a specialized parallel system, which was design to fast solving of these equations. Differential equations are appropriate to describe electrical circuits. An important characteristic of each circuit is its behavior in the frequency domain. The aim of this thesis was to design and implement a program which investigate frequency characteristics of AC circuits. A method for analyzing a circuit and automatically assembling corresponding equations is presented. These differential equations are then solved in TKSL. At the end of this work a time consumption is evaluated and compared with Matlab.
Description
Citation
JANKO, R. Modelování elektrických obvodů ve specializovaném paralelním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete rovnici (7.1) na str. 35. Jak je realizována operace dělení v numerickém integrátoru? Na str. 17 píšete, že Váš numerický integrátor využívající Taylorovy řady používá pouze operace násobení a sčítání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO