Metody sumarizace dokumentů na webu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá sumarizací dokumentů ve formátu HTML. Jako jazyk webových dokumentů byla zvolena čeština. Práce je zaměřená na algoritmy sumarizace textů. Součástí práce je však i předzpracování sumarizovaného dokumentu a převod textu na reprezentaci vhodnou pro sumarizační algoritmy. Práce krátce pojednává o všeobecném dolování textů a později se zaměřuje na sumarizaci. Představené jsou dva jednoduché sumarizační algoritmy, přičemž práce se zaměřuje na pokročilý algoritmus využívající latentní sémantické analýzy. Výsledkem práce je návrh a implementace sumarizačního modulu pro jazyk Python. Souhrny generované implementovanými sumarizačními metodami jsou v závěrečné kapitole porovnány pomocí evaluačních metod i z pohledu subjektivního hodnocení autora práce.
The work deals with automatic summarization of documents in HTML format. As a language of web documents, Czech language has been chosen. The project is focused on algorithms of text summarization. The work also includes document preprocessing for summarization and conversion of text into representation suitable for summarization algorithms. General text mining is also briefly discussed but the project is mainly focused on the automatic document summarization. Two simple summarization algorithms are introduced. Then, the main attention is paid to an advanced algorithm that uses latent semantic analysis. Result of the work is a design and implementation of summarization module for Python language. Final part of the work contains evaluation of summaries generated by implemented summarization methods and their subjective comparison of the author.
Description
Citation
BELICA, M. Metody sumarizace dokumentů na webu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B Otázky u obhajoby: Která sumarizační metoda je nevhodnější pro použití na sémanticky značkované jazyky? Co jsou to anaforické vztahy a jak s nimi v práci pracujete?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO