Agentní model procesu kognice, emocí a chování člověka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom modelu ľudskej psychiky a jej kognitívnych procesov, emócií a chovania za pomoci agentných systémov. Práca skúma problematiku z pohľadu všeobecnej psychológie a inteligentných systémoch. Následne práca detailne rozoberá návrh modelu ľudskej psychiky s jednotlivými definíciami agentov systému a návrh simulačného prostredia. Špeciálna časť práce je venovaná práve návrhu neurónovej siete systému. V ďalšej časti práce je popísaný spôsob implementácie modelu a simulačného prostredia. Nakoniec práca popisuje experimenty s realizovaným systémom z pohľadu zhody s psychologickými teóriami a prínosmi pre inteligentné systémy.
This work deals with modeling of the human psyche and its cognitive processes, emotions and behaviors based on agent system. The first objective of this examines the issue from the perspective of general psychology and intelligent systems. The work discusses in detail the design model of the human psyche with definitions of agents system and design of simulation environment. The special part is devoted to the design of the neural network system. After description of implementation of the model and simulation environment, finally, the work show results of experiments with the implemented system from the perspective of conformity with psychological theories and benefits to artificial intelligence.
Description
Citation
PAČ, P. Agentní model procesu kognice, emocí a chování člověka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Samek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Z jakého existujícího tabulového systému jste ve vašem návrhu vycházel a jak souvisí takový systém se systémy uvedenými v kapitolách 3.5? Můžete přesně popsat, jak dochází k volbě záměru, čím je záměr reprezentován, jak na základě vybraného záměru probíhá činnost agenta, který takový záměr má sledovat a jak se v tomto procesu odráží modelované emoce? Doporučuji ilustrovat na vhodném příkladě. V experimentech a také dříve v textu se zabýváte učením neuronů a jejich sítí. Můžete vysvětlit, co se má systém naučit a kdy je naučen? Jedná se o učení s učitelem nebo bez učitele?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO