Algoritmické obchodování na burze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá využitím neuronových sítí při předpovídání cen na burze a následovným testováním pomocí zvolené platformy na reálném demo účtě. Je zde popsána základní teorie obchodování na burze. Dále práce popisuje teorii fungování neuronových sítí. V praktické části je vytvořena neuronová sít a k ní jsou navrženy dva obchodní modely. Tyto modely jsou simulovány na zvolených datech a výsledky jsou porovnány s obchodním modelem člověka. Následně jsou vytvořeny obchodní systémy otestované v reálném obchodování pomocí zvolené obchodní platformy. Výsledky simulací jsou porovnané s dosaženými reálnými výsledky. V závěru jsou navrženy další směry vývoje systému.
The Bachelor thesis focuses on the utilization of neural networks in prediction of stock market price development and then testing by means of chosen platform on the real demo account. In this thesis is described the basic theory of stock market trading as well as theory of neural network functioning. The neural network is created and to this network are designed two trading models. These models are simulated on the chosen data and results are compared with trading model of a human. Consequently, created trading systems are tested in the real trading by means of chosen trading platform. Results of simulation are compared with reached real results. Another orientation of system development is designed.
Description
Citation
ĎURIAČ, P. Algoritmické obchodování na burze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Dokážete zhodnotit, jaké riziko podstupuje Vámi navržený systém oproti lidskému obchodníkovi? Dokázal byste vyhodnotit chybu při reálném obchodování způsobenou uvedeným zpožděním? Jaký byl například průměrný rozdíl ceny, za kterou si systém myslel, že nakoupí a jaká byla skutečná cena realizovaného obchodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO