Zpracování radarového signálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice zpracování a vyhodnocení signálu z Dopplerova radaru. Zpracovaním signálu se konkrétně myslí výpočet rychlosti snímaného objektu na základě získané odezvy z radaru. Použitou matematickou metodou je diskrétní Fourierová transformace, která se řadí mezi standarty při analýze signálů. Protože signál z radaru je náhodný, samotná diskrétní Fourierova transformace nestačí k získání přesného výsledku, proto je potřeba využít dalších metod, které se snaží nedostatky minimalizovat.
This work is devoted to signal processing and evaluation of Doppler radar. By Signal processing is specifically means to calculate the velocity of the object based on the responses received from the radar. Mathematical method used is a discrete Fourier transform, which is one of the standards in the analysis of signals. Because of the radar signal is random, discrete Fourier transform itself is not sufficient to obtain accurate results, so it is necessary to use other methods that try to minimize weaknesses.
Description
Citation
KOMORA, M. Zpracování radarového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Jak by vypadal signál v případě měření čelně se přibližujícího se vozidla směrem k radaru? Lze z Vámi analyzovaných dat dostat také informaci o vzdálenosti objektu? Proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO